Władze spółki

Poniżej prezentujemy władze spółki TAURON Wytwarzanie

Paweł Micuła

Prezes Zarządu

Andrzej Podsiadły

Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Mędraś

Wiceprezes Zarządu
Michał Orłowski  Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Krzysztof Surma  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
 Paweł Jabłoński  Sekretarz Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jako najwyższy organ Spółki TAURON Wytwarzanie S.A., rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Spółki, udziela skwitowania Zarządowi i Radzie Nadzorczej oraz uchwala podział zysku.