TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna

Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini

Od 2000 r., wchodząca w skład TAURON Wytwarzanie S.A. w Katowicach, położona jest w północno zachodniej części województwa małopolskiego, w obszarze administracyjnym miasta Trzebinia.

Obecnie w Elektrowni Siersza eksploatowane są 2 bloki fluidalne o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej w wysokości 306 MW a osiągalnej mocy cieplnej 36,5 MWt.

Od 1990 roku prowadzi rekonstrukcję Elektrowni, ze szczególnym uwzględnieniem założeń ekologiczno-technicznych oraz wymagań ochrony środowiska a także z odbudową mocy i przedłużeniem żywotności zakładu na dalsze 20 lat. W ramach kompleksowej modernizacji dwa bloki energetyczne, wyposażone są w instalację odsiarczania spalin, która dzięki szybkiej realizacji inwestycji i osiąganym parametrom technicznym została uznana w ogólnopolskim konkursie "Budową Roku". Na kotłach pyłowych zabudowane są palniki niskoemisyjne dla ograniczenia emisji tlenków azotu. Posiada zmodernizowane elektrofiltry a remont ostatniego polegał na zainstalowaniu praktycznie całkowicie nowego urządzenia o wysokiej skuteczności odpylania. Bloki energetyczne wyposażone są w stacjonarną aparaturę do ciągłych pomiarów emisji pozwalającą na bieżący nadzór i pełną kontrolę emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń pyłowo-gazowych.

Modernizacja "odpopielania i odżużlania" od 1996 roku całkowicie wyeliminowała deponowanie odpadów paleniskowych na zakładowym składowisku, które zagospodarowywane są w podziemnych wyrobiskach górniczych. Przeprowadzona niwelacja terenu odpadami paleniskowymi, byłego wyrobiska kopalni piasku zakończona została rekultywacją o kierunku leśnym. W miejsce istniejących bloków energetycznych nr 1 i 2 powstały nowoczesne bloki energetyczne z kotłem fluidalnym i elektrofiltrem oraz turbiną kondensacyjną najnowszej generacji o mocy znamionowej 153 MW. Są to pierwsze w Polsce, kotły fluidalne na węgiel kamienny, jednostki tej mocy, z wtórnym przegrzewaczem pary i generatorem chłodzonym powietrzem. Równolegle z realizacją zadań proekologicznych, Elektrownia przeprowadziła głęboką modernizację pozostałych bloków energetycznych.

Dostosowano urządzenia wytwórcze do krajowego poziomu nowoczesności i do aktualnych wymagań ekologii na poziomie norm europejskich. W wyniku tych inwestycji i przeprowadzonej modernizacji podwyższona została moc osiągalna Elektrowni do 813 MW, osiągnięto wysoki stopień niezawodności ruchu urządzeń z jednoczesnym ograniczeniem emisji szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska.

Ekologia

Prowadzone działania proekologiczne od początku lat 90-tych pozwoliły na skreślenie w lipcu 2001, Elektrowni z "Listy 80" zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska.

Certyfikat

Elektrownia Siersza w Trzebini jako pierwsza Elektrownia w Polsce otrzymała w grudniu 2000 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 w zakresie produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Nagroda

W 2001 roku przyznano Elektrowni Siersza nagrodę PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII. Nagroda ta stanowi uhonorowanie polskich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły system zarządzania środowiskowego zgodny z wymogami międzynarodowych norm.

Historia

Elektrownia Siersza, zaprojektowana przez inż. Kazimierza Gayczaka, była pierwszą elektrownią okręgową w zaborze austriackim. Siłownię zlokalizowano blisko stacji kolejowej Trzebinia-Siersza, kilkaset metrów od kopalni Artur. Pierwszy prąd z siłowni Towarzystwa Akcyjnego Zachodnio-Galicyjskich Elektrowni Okręgowych w Sierszy popłynął w 1913r. Moc zainstalowana elektrowni wynosiła 3,75 MW.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości właścicielem elektrowni została krajowa spółka Siła i Światło, która koncentrowała się na wykupywaniu przedsiębiorstw energetycznych z rąk obcego kapitału. W wyniku tych działań od 1928 r. zakład działał pod nazwą Elektrownia Okręgowa w Zagłębiu Krakowskim w Sierszy – Wodnej. Siła i Światło zapewniła zakładowi intensywny rozwój. Inwestycje poczynione w elektrowni dały wzrost mocy zainstalowanej do 13,75 MW w 1924 r. i 22% udział w produkcji energii elektrycznej na terenie województwa krakowskiego.

Na początku lat 30. moc elektrowni wzrosła do 22,5 MW, a zakład miał zasadniczy wkład w elektryfikację zachodniej części województwa.

Władze okupacyjne przejęły elektrownię we wrześniu 1939 r. i włączyły ją do systemu energetycznego III Rzeszy, jednak nie przeprowadziły żadnych modernizacji.

Po zakończeniu wojny elektrownia została znacjonalizowana i pod nazwą Elektrownia Siersza Wodna działała do roku 1960, w którym zakończył się trwający trzy lata proces jej likwidacji. Na terenie „starej elektrowni” mieściły się warsztaty remontowe, a następnie Rejon Energetyczny Siersza, będący najpierw częścią Zakładu Energetycznego Kraków-Teren, a od 1975 r. – Zakładu Energetycznego Będzin.

W 1990 r. rozpoczął się proces modernizacji Elektrowni Siersza. Najważniejszym przedsięwzięciem miała być odbudowa mocy zakładu. Projekt zakładał zastąpienie wyeksploatowanych bloków1 i 2 nowoczesnymi, wydajnymi i ekologicznymi urządzeniami. W latach 1993–1996 unowocześniono układy odpopielania i odżużlania, co wyeliminowało całkowicie składowanie odpadów na powierzchni. Obecnie są one zagospodarowywane w wyrobiskach górniczych. Jednocześnie przeprowadzono niwelację i rekultywację dotychczasowego składowiska, zamieniając nieużyteczną hałdę w las.

Po czterech latach ukończono rozpoczętą w 1994 r. modernizację bloków 3–6, a w roku 1998 uruchomiono instalację odsiarczania spalin. W kotłach pyłowych zainstalowane zostały palniki niskoemisyjne, dzięki którym ograniczono ilość tlenków azotu. Praca bloków energetycznych jest na bieżąco kontrolowana pod kątem emisji szkodliwych substancji.

W miejsce najstarszych dwóch bloków produkcji francuskiej stanęły nowoczesne kotły fluidalne z elektrofiltrami i turbinami kondensacyjnymi o mocy 153 MW każda. Były to pierwsze w Polsce jednostki takiej mocy opalane węglem kamiennym z wtórnym podgrzewaczem pary i generatorem chłodzonym powietrzem. Ich zastosowanie umożliwia równoczesne ograniczenie emisji tlenków siarki i azotu, chlorowodoru i fluorowodoru oraz tlenku węgla i metali ciężkich.

W lipcu 2001 r. Elektrownia Siersza została wykreślona z niechlubnej „Listy 80” zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska naturalnego i otrzymała nagrodę Panteon Polskiej Ekologii. W 2002 r. moc osiągalna elektrowni została podwyższona została do 813 MW. Jednocześnie dostosowano eksploatowane urządzenia wytwórcze do współczesnych standardów technologicznych oraz europejskich norm ekologicznych.

W marcu 2009 r. wyłączony został z eksploatacji czwarty blok elektrowni, a efektywna moc siłowni ustabilizowała się na poziomie 786 MW. W zakresie nowoczesnego zarządzania Elektrownia Siersza jako pierwsza w Polsce otrzymała w 2000 r. Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001. Cztery lata później zakład dodatkowo spełnił wymogi norm ISO 9001 oraz PN-N-18001.

W styczniu 2005 r., w VI edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”, elektrownia została laureatem w kategorii Technologia Godna Polecenia. W następstwie procesów restrukturyzacji i przekształceń krajowego systemu energetycznego Elektrownia Siersza stała się jednym z podmiotów, które w 2000 r. utworzyły Południowy Koncern Energetyczny.

Zdjęcia

Oddział Siersza

Lokalizacja i kontakt

Adres:
32-541 Trzebinia

Kontakt:
tel: +48 (32) 711 72 19
fax: +48 (32) 612 13 35

e-mail:
tw.si-sekretariat@tauron-wytwarzanie.pl