Klauzula informacyjna Łagisza Grupa TAURON Sp. z o.o. dla Kontrahentów, ich pracowników / współpracowników 

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łagisza Grupa TAURON Sp. z o.o. (ŁGT) z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-389), przy ul. Lwowskiej 23 , Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000578211, NIP: 9542758850

 1. W przypadku kiedy jesteś pracownikiem/ współpracownikiem Kontrahenta Łagisza Grupa TAURON Sp. z o.o.:
  A. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe takie jak:
  1. dane identyfikujące – imię i nazwisko
  2. dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu
  3. zatrudnienia u Kontrahenta lub współpracy z Kontrahentem Łagisza Grupa TAURON Sp. z o.o. (nazwa firmy, stanowisko, uprawnienia kwalifikacyjne, wizerunek w związku z wystawieniem karty dostępu na teren ŁGT),
  B. Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione przez Państwa pracodawcę lub osobę (firmę), z którą Państwo współpracujecie, dalej „Kontrahent ŁGT” w związku z zawieraniem z nami umowy, w tym także udziałem kontrahenta w procesie zbierania ofert lub innym trybie zawierania umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonywaniem przez kontrahenta ŁGT (w tym także jako podwykonawca) umowy zawartej z ŁGT.

  C. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

  1. zawarcia, wykonywania i monitorowania realizacji Umowy, której stroną jest Kontrahent ŁGT, w szczególności dla celów takich jak komunikacja, wykonywanie obowiązków informacyjnych, współdziałania i innych obowiązków wynikających z Umowy przez okres wykonywania umowy (podst. prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – czyli realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci wykonywania umowy z Kontrahentem ŁGT;
  2. kontrolowania ruchu osobowego na podstawie przepisów Ustawy o ochronie osób i mienia (art. 5, Dz. U. 2017 poz. 2213), art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia czyli prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora; 
  3. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  4. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];.
  5. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w pkt c) i d) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – czyli realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. 
 2. W przypadku kiedy jesteś Kontrahentem ŁGT (osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikiem spółki cywilnej):
  Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  1. zawierania z nami umowy, w tym także w związku z Państwa udziałem w procesie zbierania ofert lub innym trybie związanym z zawieraniem umów lub wyłaniania kontrahentów, jak również wykonania i monitorowania realizacji umowy, którą zawarli Państwo z nami oraz przez okres wykonywania umowy [art. 6 ust. 1 lut b) Rozporządzenia – zawarcie i wykonanie umowy] 
  2. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];.
  4. weryfikacji wiarygodności kontrahenta – tj. realizacji niezbędnych działań w postaci oceny ryzyk (prawnych, finansowych, wizerunkowych i reputacyjnych) przed zawarciem umowy, po jej zawarciu, w trakcie wykonywania umowy, lub rozszerzeniu zakresu umowy. Realizując przedmiotowy cel możemy dodatkowo pozyskiwać Państwa dane z rejestrów informacji gospodarczej, wywiadowni gospodarczych oraz innych powszechnie dostępnych źródeł informacyjnych. Dane osobowe, o których mowa w zdaniu poprzednim będą dotyczyły regulowania przez Państwa zobowiązań oraz prowadzonej przez Państwa działalności gospodarczej [podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora], przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny; 
  5. tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w pkt c) i d) –podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – czyli realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w postaci testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Mają Państwo również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje). 
  2. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
  3. Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek: 
   • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; 
   • sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania; 
   • przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem; 
   • musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;
   Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:
   • dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
   • dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej; 
   • z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego); 
   • dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;
   • do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych w następujących przypadkach:
   • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy; 
   • jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; 
   • jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń; 
   • jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 
   Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.:
   • za Państwa zgodą;
   • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • w celu ochrony praw innej osoby; lub
   • z uwagi na ważne względy interesu publicznego
  5. Prawo do przeniesienia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi - w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa, jak i dane osobowe wynikające z Państwa zachowania np. dane o zużyciu energii. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki:
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej; 
   • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. Mogą Państwo skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
  a. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, 
  b. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  c. telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 606 0 606
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia.
 8. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu: 
   • podmioty Grupy TAURON (TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, 40-114 Katowice ul. Księdza Piotra Ściegiennego 3 oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym: TAURON Obsługa Klienta sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23; Wsparcie Grupa TAURON sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 72-96B;
   • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   • podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
   • podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów;
   • nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują dla nas usługi na podstawie umowy,
    w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
  2. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu: 
   • podmioty upoważnione do odbioru Pani / Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 
   • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
   • podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
   • podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie braku wykonania przez Państwa zobowiązań na podstawie umowy.

Słownik:
Grupa TAURON - 
należy rozumieć spółki zależne lub spółki powiązane z TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, w tym Łagisza Grupa TAURON Sp. z o.o.   www.tauron.pl/spolki-grupy
Rozporządzenie
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo