Taryfa dla ciepła

Decyzją z dnia 14 grudnia 2023 r. nr OKA.4210.84.2023.KTW Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła TAURON Wytwarzanie S.A. Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 stycznia 2024 r.  
TAURON Wytwarzanie S.A. w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw stosuje w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. maksymalne ceny dostawy ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 5c ww. ustawy, zgodne z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023.  

Obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. maksymalne ceny dostawy ciepła dla poszczególnych grup taryfowych wyszczególnione zostały w załączniku „Informacja o cenach maksymalnych od 1 stycznia 2024 r.”

Pobierz plik
 • Przedsiębiorstwo energetyczne

  TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła

  Źródło ciepła

  połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła

  Sieć ciepłownicza

  połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych

  Zamówiona moc cieplna

  ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 
   
  pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, 
  utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 
  prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

  Układ pomiarowo-rozliczeniowy

  dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła

  Nielegalne pobieranie ciepła

  pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy

  Odbiorca

  każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym

  Odbiorca końcowy

  odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek

  Obiekt

  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi
 • Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło w zakresie:

  wytwarzania ciepła, zgodnie z uzyskaną koncesją nr WCC/958/1883/W/1/2/2001/MS z dnia 15 stycznia 2001 r. ze zmianami, w następujących źródłach:​

  1. Elektrownia Jaworzno III, zlokalizowana w Jaworznie, 
  2. Elektrownia Jaworzno II, zlokalizowana w Jaworznie, 
  3. Elektrownia Łaziska, zlokalizowana w Łaziskach Górnych, 
  4. Elektrownia Łagisza, zlokalizowana w Będzinie, 
  5. Elektrownia Siersza,  zlokalizowana  w  Trzebini.

  ​przesyłania i dystrybucji ciepła, zgodnie z uzyskaną koncesją nr PCC/961/1883/W/1/2/2001/MS z dnia 15 stycznia 2001 r. ze zmianami,  następującymi sieciami ciepłowniczymi:

  1. dwiema sieciami ciepłowniczymi, zlokalizowanymi na terenie Elektrowni Jaworzno II i Jaworzno III, w których nośnikiem ciepła jest woda,
  2. siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie Elektrowni Jaworzno III, w której nośnikiem  ciepła  jest para wodna.
 • Podziału odbiorców na grupy dokonano w zależności od:

  źródła ciepła,
  sieci ciepłowniczych,
  miejsca dostarczania ciepła,
  nośnika dostarczanego ciepła.
  L.p. Symbol grupy Opis (charakterystyka ) grup odbiorców
  1  J2.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno II
  2
   
  J2.P.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani z sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno II
  3 J3.P.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani z sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno III
  4  J3.P.P Odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej zasilani z sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno III
  5 ŁZ.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Łaziska
  6 ŁG.P Odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Łagisza
  7  ŁG.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Łagisza
  8  SR.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Siersza
 • 1. Ceny dla odbiorców w grupie J2.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 229 977,72

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 19 164,81
  2 Cena ciepła zł/GJ 62,91
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 47,83

  2. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie J2.P.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 229 977,72

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 19 164,81
  2 Cena ciepła zł/GJ 62,91
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 47,83
  4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 7 993,68
    Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 666,14
   5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 5,80

  3. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie J3.P.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 289 423,68

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 24 118,64
  2 Cena ciepła zł/GJ 91,49
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 62,79
  4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 906,00
    Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 75,50
   5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 2,10

  4. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie J3.P.p :

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 218 858,88

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 18 238,24
  2 Cena ciepła zł/GJ 63,85
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 47,58
  4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 9 999,48
    Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 833,29
   5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 2,85

  5. Ceny dla odbiorców w grupie ŁZ.w :

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 228 275,28

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 19 022,94
  2 Cena ciepła zł/GJ 61,99
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 36,01

  6. Ceny dla odbiorców w grupie ŁG.p:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 251 944,56

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 20 995,38
  2 Cena ciepła zł/GJ 37,93
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 25,75

  7. Ceny dla odbiorców w grupie Ł.G.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 205 461,00

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 17 121,75
  2 Cena ciepła zł/GJ 98,25
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 23,41

  8. Ceny dla odbiorców w grupie SR.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 224 513,16

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c  18 709,43
  2 Cena ciepła zł/GJ 63,51
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 43,08

  Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  II. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

  W związku z brakiem podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do sieci. Jeżeli wystąpi taka potrzeba przedsiębiorstwo energetyczne niezwłocznie dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi o jej zatwierdzenie.

 • Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  (Dz.U.   2022 r., poz. 1385 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra  Klimatu z dnia 7 kwietnia  2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z  tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.  2020, poz. 718 ze zm.).
 • 1. ​Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych  (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92).
  2. W przypadkach :

  niedotrzymania przez strony warunków umowy, 
  uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  nielegalnego pobierania ciepła,
   
  stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  z  tytułu  zaopatrzenia  w  ciepło (Dz. U.  2020, poz.718 ze zm.).
  3. Opłaty za nielegalne pobieranie ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat za dostarczone ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023, poz. 1570 ze zm.).
   
 • Przedsiębiorstwo energetyczne powinno powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o zmianie cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany.