Taryfa dla ciepła

Decyzją z dnia 14 czerwca 2021 r. nr OKA.4210.46.2021.AZa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił taryfę dla ciepła TAURON Wytwarzanie S.A.
Zmianę taryfy dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 lipca 2021 r. 
Taryfę dla ciepła TAURON Wytwarzanie S.A. wprowadza się do stosowania od 1 stycznia 2021 r. na okres jednego roku.
 • Przedsiębiorstwo energetyczne

  TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła

  Źródło ciepła

  połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła

  Sieć ciepłownicza

  połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych

  Zamówiona moc cieplna

  ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 
   
  pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, 
  utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 
  prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

  Układ pomiarowo-rozliczeniowy

  dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła

  Nielegalne pobieranie ciepła

  pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy

  Odbiorca

  każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym

  Odbiorca końcowy

  odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek

  Obiekt

  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi
 • Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło w zakresie:

  wytwarzania ciepła, zgodnie z uzyskaną koncesją nr WCC/958/1883/W/1/2/2001/MS z dnia 15 stycznia 2001 r. ze zmianami, w następujących źródłach:​

  1. Elektrownia Jaworzno III, zlokalizowana w Jaworznie, 
  2. Elektrownia Jaworzno II, zlokalizowana w Jaworznie, 
  3. Elektrownia Łaziska, zlokalizowana w Łaziskach Górnych, 
  4. Elektrownia Łagisza, zlokalizowana w Będzinie, 
  5. Elektrownia Siersza,  zlokalizowana  w  Trzebini,  
  6. Elektrownia Stalowa Wola,  zlokalizowana w Stalowej Woli,

  ​przesyłania i dystrybucji ciepła, zgodnie z uzyskaną koncesją nr PCC/961/1883/W/1/2/2001/MS z dnia 15 stycznia 2001 r. ze zmianami,  następującymi sieciami ciepłowniczymi:

  1. dwiema sieciami ciepłowniczymi, zlokalizowanymi na terenie Elektrowni Jaworzno II i Jaworzno III, w których nośnikiem ciepła jest woda,
  2. siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie Elektrowni Jaworzno III, w której nośnikiem  ciepła  jest para wodna.
 • Podziału odbiorców na grupy dokonano w zależności od:

  źródła ciepła,
  sieci ciepłowniczych,
  miejsca dostarczania ciepła,
  nośnika dostarczanego ciepła.
  L.p. Symbol grupy Opis (charakterystyka ) grup odbiorców
  1  J2.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno II
  2  J2.P Odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno II
  3
   
  J2.P.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani z sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno II
  4 J3.P.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani z sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno III
  5  J3.P.P Odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej zasilani z sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno III
  6 ŁZ.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Łaziska
  7 ŁG.P Odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Łagisza
  8  ŁG.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Łagisza
  9  SR.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Siersza
  10  SW.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Stalowa Wola
  11  SW.P Odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Stalowa Wola
 • I. Ceny i stawki opłat

  1. Ceny dla odbiorców w grupie J2.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 114 013,56

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 9 501,13
  2 Cena ciepła zł/GJ 31,19
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 23,71

  2. Ceny dla odbiorców w grupie J2.p:


  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW

  87 731,16


   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 7 310,93
  2 Cena ciepła zł/GJ 24,32
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 18,03

  3. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie J2.P.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 114 013,56 

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 9 501,13
  2 Cena ciepła zł/GJ 31,19
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 23,71
  4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 7 802,76
    Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 650,23
   5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 4,96

  4. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie J3.P.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW

  122 359,92


   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 10 196,66
  2 Cena ciepła zł/GJ 38,66
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 26,54
  4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 1 207,32
    Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 100,61
   5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 1,83

  5. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie J3.P.p :

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW

  92 428,20


   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 7 702,35
  2 Cena ciepła zł/GJ 27,00
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 20,12
  4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 13 318,20
    Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 1 109,85
   5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 2,85

  6. Ceny dla odbiorców w grupie ŁZ.w :

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW

  120 388,44


   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 10 032,37
  2 Cena ciepła zł/GJ 32,68
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 18,98

  7. Ceny dla odbiorców w grupie ŁG.p:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW

  129 727,56


   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 10 810,63
  2 Cena ciepła zł/GJ 19,54
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 13,25

  8. Ceny dla odbiorców w grupie Ł.G.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW

  141 549,24


   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 11 795,77
  2 Cena ciepła zł/GJ 32,55
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 12,05

  9. Ceny dla odbiorców w grupie SR.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 119 314,44

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c  9 942,87
  2 Cena ciepła zł/GJ 33,75
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 22,89

  10. Ceny dla odbiorców w grupie SW.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 100 200,00

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 8 350,00
  2 Cena ciepła zł/GJ 31,85
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 10,25

  11. Ceny dla odbiorców w grupie SW.p:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 134 412,00

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 11 201,00
  2 Cena ciepła zł/GJ 28,25
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 7,42
 • Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie 
  z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  (Dz.U. z  2020 r., poz. 833 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra  Klimatu z dnia 7 kwietnia  2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z  tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718).
 • 1. ​Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych  (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92).
  2. W przypadkach :

  niedotrzymania przez strony warunków umowy, 
  uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  nielegalnego pobierania ciepła,
   
  stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  z  tytułu  zaopatrzenia  w  ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz.718).
  3. Opłaty za nielegalne pobieranie ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat za dostarczone ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).
   
 • Przedsiębiorstwo energetyczne powinno powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o zmianie cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany.

Taryfa dla Ciepła TAURON Wytwarzanie S.A.