Taryfa dla ciepła

Decyzją z dnia 30 listopada 2020 r. nr OKA.4210.65.2020.AZa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla ciepła TAURON Wytwarzanie S.A.
Taryfę dla ciepła TAURON Wytwarzanie S.A. wprowadza się do stosowania od 1 stycznia 2021 r. na okres jednego roku.
 • Przedsiębiorstwo energetyczne

  TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie – podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła

  Źródło ciepła

  połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła

  Sieć ciepłownicza

  połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych

  Zamówiona moc cieplna

  ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: 
   
  pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, 
  utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych, 
  prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

  Układ pomiarowo-rozliczeniowy

  dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła

  Nielegalne pobieranie ciepła

  pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy

  Odbiorca

  każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym

  Odbiorca końcowy

  odbiorca dokonujący zakupu ciepła na własny użytek

  Obiekt

  budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi
 • Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło w zakresie:

  wytwarzania ciepła, zgodnie z uzyskaną koncesją nr WCC/958/1883/W/1/2/2001/MS z dnia 15 stycznia 2001 r. ze zmianami, w następujących źródłach:​

  1. Elektrownia Jaworzno III, zlokalizowana w Jaworznie, 
  2. Elektrownia Jaworzno II, zlokalizowana w Jaworznie, 
  3. Elektrownia Łaziska, zlokalizowana w Łaziskach Górnych, 
  4. Elektrownia Łagisza, zlokalizowana w Będzinie, 
  5. Elektrownia Siersza,  zlokalizowana  w  Trzebini,  
  6. Elektrownia Stalowa Wola,  zlokalizowana w Stalowej Woli,

  ​przesyłania i dystrybucji ciepła, zgodnie z uzyskaną koncesją nr PCC/961/1883/W/1/2/2001/MS z dnia 15 stycznia 2001 r. ze zmianami,  następującymi sieciami ciepłowniczymi:

  1. dwiema sieciami ciepłowniczymi, zlokalizowanymi na terenie Elektrowni Jaworzno II i Jaworzno III, w których nośnikiem ciepła jest woda,
  2. siecią ciepłowniczą zlokalizowaną na terenie Elektrowni Jaworzno III, w której nośnikiem  ciepła  jest para wodna.
 • Podziału odbiorców na grupy dokonano w zależności od:

  źródła ciepła,
  sieci ciepłowniczych,
  miejsca dostarczania ciepła,
  nośnika dostarczanego ciepła.
  L.p. Symbol grupy Opis (charakterystyka ) grup odbiorców
  1  J2.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno II
  2  J2.P Odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno II
  3
   
  J2.P.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani z sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno II
  4 J3.P.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani z sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno III
  5  J3.P.P Odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej zasilani z sieci ciepłowniczej ze źródła ciepła Elektrownia Jaworzno III
  6 ŁZ.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Łaziska
  7 ŁG.P Odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Łagisza
  8  ŁG.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Łagisza
  9  SR.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Siersza
  10  SW.W Odbiorcy ciepła w postaci gorącej wody zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Stalowa Wola
  11  SW.P Odbiorcy ciepła w postaci pary wodnej zasilani bezpośrednio ze źródła ciepła Elektrownia Stalowa Wola
 • I. Ceny i stawki opłat

  1. Ceny dla odbiorców w grupie J2.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 107 648,52

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 8 970,71
  2 Cena ciepła zł/GJ 29,46
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 22,39

  2. Ceny dla odbiorców w grupie J2.p:


  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 82 833,12

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 6 902,76
  2 Cena ciepła zł/GJ 22,97
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 17,02

  3. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie J2.P.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 107 648,52

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 8 970,71
  2 Cena ciepła zł/GJ 29,46
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 22,39
  4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 7 802,76
    Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 650,23
   5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 4,96

  4. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie J3.P.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 111 286,92

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 9 273,91
  2 Cena ciepła zł/GJ 35,16
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 24,14
  4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 1 207,32
    Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 100,61
   5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 1,83

  5. Ceny i stawki opłat dla odbiorców w grupie J3.P.p :

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 84 063,84

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 7 005,32
  2 Cena ciepła zł/GJ 24,56
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 18,30
  4 Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW 13 318,20
    Miesięczna rata stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe zł/MW/m-c 1 109,85
   5 Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe zł/GJ 2,85

  6. Ceny dla odbiorców w grupie ŁZ.w :

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 112 887,36

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 9 407,28
  2 Cena ciepła zł/GJ 30,66
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 17,80

  7. Ceny dla odbiorców w grupie ŁG.p:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 118 170,48

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 9 847,54
  2 Cena ciepła zł/GJ 17,80
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 12,07

  8. Ceny dla odbiorców w grupie Ł.G.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 128 939,04

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 10 744,92
  2 Cena ciepła zł/GJ 29,65
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 10,98

  9. Ceny dla odbiorców w grupie SR.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 113 731,92

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 9 477,66
  2 Cena ciepła zł/GJ 32,18
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 21,82

  10. Ceny dla odbiorców w grupie SW.w:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 100 200,00

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 8 350,00
  2 Cena ciepła zł/GJ 31,85
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 10,25

  11. Ceny dla odbiorców w grupie SW.p:

  L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Ceny netto
  1 Cena za zamówioną moc cieplną zł/MW 134 412,00

   
  Miesięczna rata zł/MW/m-c 11 201,00
  2 Cena ciepła zł/GJ 28,25
  3 Cena nośnika ciepła zł/m3 7,42
 • Ceny i stawki opłat zamieszczone w części IV taryfy dla ciepła, zostały ustalone zgodnie 
  z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  (Dz.U. z  2020 r., poz. 833 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra  Klimatu z dnia 7 kwietnia  2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z  tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718).
 • 1. ​Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu parametrów jakościowych nośnika ciepła i standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych  (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92).
  2. W przypadkach :

  niedotrzymania przez strony warunków umowy, 
  uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
  udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,
  nielegalnego pobierania ciepła,
   
  stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń  z  tytułu  zaopatrzenia  w  ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz.718).
  3. Opłaty za nielegalne pobieranie ciepła nalicza się na podstawie cen i stawek opłat za dostarczone ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).
   
 • Przedsiębiorstwo energetyczne powinno powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o zmianie cen i stawek opłat za dostarczane ciepło, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej zmiany.

Taryfa dla Ciepła TAURON Wytwarzanie S.A.