Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Obszaru Wytwarzanie w Grupie TAURON, dołożymy wszelkich starań do osiągnięcia pozycji lidera na polskim rynku wytwórczym poprzez budowę nowych mocy produkcyjnych, obniżenie kosztów funkcjonowania, przy równoczesnym wypełnieniu wymogów ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Naszym celem w zakresie bezpieczeństwa pracy jest:

Zapewnienie wysokiego poziomu warunków pracy, w tym zapobieganie występowaniu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, eliminowanie lub ograniczanie szkodliwych dla zdrowia czynników środowiska pracy, identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Naszym celem strategicznym w zakresie ochrony środowiska jest zmniejszanie obciążeń dla środowiska poprzez:

Budowę nowych mocy wytwórczych w nowoczesnych technologiach, przyjaznych środowisku,
Poprawę efektywności produkcji w istniejących jednostkach wytwórczych,
Inwestycje w instalacje redukujące zanieczyszczenia,
Ograniczanie emisyjności CO2 w przeliczeniu na MWh produkcji.

Kierownictwo TAURON Wytwarzanie zobowiązuje się także do:

Ciągłego spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań, w szczególności dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy oraz zawartych kontraktów,
Prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie dla wszelkich działań TAURON Wytwarzanie S.A., mogących wywierać wpływ na środowisko,
Podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie ochrony środowiska i bhp,
Zakomunikowania niniejszej Polityki wszystkim pracownikom, firmom oraz osobom pracującym dla TAURON Wytwarzanie S.A.,
Zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej Polityki,
Ciągłego doskonalenia w obszarze ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy,
Dążenia do zrównoważonego rozwoju przy uwzględnieniu potrzeb zainteresowanych stron.
Zarząd TAURON Wytwarzanie S.A. deklaruje podejmowanie działań zmierzających do realizacji niniejszej polityki oraz inspirowanie do tego wszystkich pracowników firmy.

Zarząd TAURON Wytwarzanie S.A.
27.06.2017


Dokument do pobrania: