Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskowego oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w Strategii Obszaru Wytwarzanie w Grupie TAURON, dołożymy starań dla zbudowania optymalnego portfela aktywów wytwórczych poprzez budowę nowych mocy produkcyjnych, obniżenie kosztów funkcjonowania, przy równoczesnym wypełnieniu wymogów ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Naszym celem strategicznym w zakresie ochrony środowiska jest zmniejszanie obciążeń dla środowiska poprzez:

Stopniowe wycofywanie antropogenicznych źródeł emisji gazów cieplarnianych na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej i niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii elektrycznej, Utrzymanie efektywności eksploatacji w istniejących jednostkach wytwórczych, Rozwój gospodarki obiegu zamkniętego, a w szczególności minimalizację ilości wytwarzanych odpadów oraz wykorzystanie ich gospodarczo.

Naszym celem w zakresie bezpieczeństwa pracy jest:

Zapewnienie wysokiego poziomu warunków pracy, w tym zapobieganie występowaniu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, eliminowanie lub ograniczanie szkodliwych dla zdrowia czynników środowiska pracy, identyfikacja i eliminowanie sytuacji potencjalnie wypadkowych, zagrażających zarówno pracownikom jak i pracującym na rzecz TAURON Wytwarzanie S.A. oraz innym osobom przebywającym na terenie Spółki.

Kierownictwo TAURON Wytwarzanie zobowiązuje się także do:

Ciągłego spełniania wymagań i zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych i innych wymagań, w szczególności „Polityki środowiskowej Grupy TAURON” i "Polityki Klimatycznej grupy TAURON" oraz „Polityki BHP Grupy TAURON” oraz zawartych kontraktów,
Prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającej zrozumienie w otoczeniu dla wszelkich działań TAURON Wytwarzanie S.A., mogących wywierać wpływ na środowisko, w tym rzetelnego i kompletnego przekazywania informacji o działalności związanej z klimatem,
Podnoszenia świadomości, poczucia odpowiedzialności i zaangażowania pracowników w zakresie ochrony środowiska, bhp oraz efektywności energetycznej,
Konsultowania z przedstawicielami pracowników kwestii związanych z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
Zakomunikowania niniejszej Polityki wszystkim pracownikom, firmom oraz osobom pracującym dla TAURON Wytwarzanie S.A.,
Zapewnienia odpowiednich zasobów i środków umożliwiających realizację niniejszej polityki,
Ciągłego doskonalenia w obszarze ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy oraz efektywności energetycznej,
Dążenia do zrównoważonego rozwoju przy uwzględnieniu potrzeb zainteresowanych stron.
Zarząd TAURON Wytwarzanie S.A. deklaruje podejmowanie działań zmierzających do realizacji niniejszej polityki oraz inspirowanie do tego wszystkich pracowników firmy.

Zarząd TAURON Wytwarzanie S.A.
23.09.2021 r.


Dokument do pobrania: