1. Oferta handlowa wraz z określeniem parametrów jakościowych i ceny jednostkowej wyrażonej w PLN/GJ w formule dostaw DAP (transport kolejowy / samochodowy).
 2. Wymagane parametry jakościowe określone w ofercie:
 3. a. Podstawowe parametry handlowe:
   sortyment MIIA, MIIIA klasa zbytu uziarnienie wolumen węgla wartość opałowa zawartość popiołu zawartość siarki zawartość wilgoci zawartość chloru podatność przemiałowa liczba Rogi temperatura mięknięcia popiołu temperatura topnienia popiołu
  b. Rozszerzone parametry:
   pełne spektrum badań jakościowych wraz z określeniem zawartości pierwiastków śladowych (minimalne wymagane parametry mogą zostać przesłane na pisemny wniosek składającego ofertę)
 4. Dokumentacja niezbędna do oceny wiarygodności kontrahenta:
 5. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu z płatnościami z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych (nie starsze niż trzy miesiące), Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych (nie starsze niż trzy miesiące), Zaświadczenie o nadaniu Nr REGON, Zaświadczenie o nadaniu Nr NIP, Sprawozdanie finansowe (ostatnie zatwierdzone), Certyfikaty rzetelności - w przypadku ich posiadania, Koncesje / zezwolenia dotyczące działalności Państwa firmy, Adres oraz link do strony internetowej Państwa firmy / profil na portalu społecznościowym, adres mailowy, nr kontaktowy, Informacje na temat: organu uprawnionego do reprezentacji, sposobu reprezentacji, składu zarządu, informacje o prokurentach, wysokości kapitału zakładowego, informacje o posiadanym zapleczu organizacyjno-technicznym odpowiednim do rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, informacje o historii firmy i doświadczeniu na rynku, Potwierdzenie z wykazu Ministerstwa Finansów (tzw. „białej listy” podatników VAT) w formie pliku pdf. o figurowaniu na dany dzień w przedmiotowym wykazie rachunków bankowych.
 6. Opis działalności spółki, główny profil prowadzonej działalności, listy referencyjne potwierdzające współpracę z podmiotami energetyki zawodowej lub sektorem górniczym.
 7. Określenie kraju pochodzenia węgla.