Oddział Jaworzno II

 • Położona jest w południowo-zachodniej części Jaworzna, przy ul. Energetyków 15. Powierzchnia zakładu wynosi ok. 90 ha i jest w 35% zabudowana. W skład zabudowy wchodzi główny kompleks technologiczny – kotłownia, maszynownia, budynki oddziału nawęglania, gospodarki wodnej, zaplecze magazynowe, warsztaty remontowe, chłodnie kominowe oraz budynki administracyjne. Elektrownia II - pełniąca rolę elektrociepłowni miejskiej - składa się z dwóch części. „Stara”, niezmodernizowana część wyposażona jest w jeden kocioł pyłowy PK-10p produkujący energię cieplną w układzie blokowym, zasilając turbozespół ciepłowniczo-kondensacyjny 10 CK-60. Spalanie węgla odbywa się w wirze niskotemperaturowym.

 • W „nowej” części (modernizacja zakończona w IV kwartale 1999 roku) produkuje się energię elektryczną i cieplną w układzie blokowym - dwa kotły fluidyzacyjne pracują z dwoma turbinami ciepłowniczo- kondensacyjnymi. Spalanie węgla odbywa się w sposób ekologiczny – dodawanie kamienia wapiennego jako sorbentu zmniejsza emisję dwutlenku siarki, a obniżona temperatura w kotle do 850 oC i etapowe spalanie zmniejsza powstawanie tlenków azotu. Dla kotłów fluidyzacyjnych pracuje stacja podawania mułów. Muły, które dotychczas były odpadem składowanym na osadnikach, spalane są w kotłach fluidyzacyjnych, co poprawia ekonomię produkcji energii i pozytywnie wpływa na środowisko.

 • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. z 2008 r. nr 156 poz. 969 z późn. zm.) Południowy Koncern Energetyczny, a tym samym Elektrownia Jaworzno III, zobowiązany jest do wyprodukowania części energii z całego wolumenu - tzw. Zielonej Energii.

  Budowa w PKE S.A. - Elektrowni Jaworzno III Elektrownia II jednostki wytwórczej wykorzystującej paliwa odnawialne, jako źródło energii oznacza nową inwestycję składającą się z: kompletnego, nowoczesnego i spełniającego normy ekologiczne kotła na biomasę, przynależnych urządzeń pomocniczych, kompletnego układu składowania i podawania biomasy, a także modernizacji istniejących urządzeń bloku energetycznego o mocy 50 MWe. Dzięki takiemu podejściu Jednostka Wytwórcza OZE będzie korzystała z istniejącej Turbiny nr 1, która stanowi obecnie rezerwę, jest jeszcze w dobrym stanie technicznym, pozwalającym jej na dalszą, wieloletnią produkcję energii elektrycznej.

  24 maja, należący do Grupy Tauron, Południowy Koncern Energetyczny podpisał kontrakt z konsorcjum firm, którego liderem jest Rafako S.A. na projekt, dostawę, budowę i uruchomienie kotła biomasowego oraz układu składowania i podawania biomasy w Elektrowni Jaworzno III - Elektrownia II.

Zdjęcia Oddziału Jaworzno II

Oddział Jaworzno III

 • Zlokalizowana jest w zachodniej części Jaworzna w pobliżu granicy z Mysłowicami na południowy-zachód od E II. Zajmuje wraz z obiektami towarzyszącymi oraz zapleczem technologicznym i pomocniczym obszar ok. 85 ha. W kierunku południowo-zachodnim, w odległości około 1 km od ogrodzenia terenu elektrowni, zlokalizowana jest zakładowa oczyszczalnia ścieków, leżąca nad rzeką Przemszą. Natomiast na południowy-wschód w odległości ponad 2 km znajduje się buforowe składowisko odpadów paleniskowych i gipsu elektrowni. Elektrownia III, jako zawodowa elektrownia cieplna produkująca energię elektryczną, wyposażona jest w sześć bloków energetycznych o łącznej mocy zainstalowanej 1345 MW. Należy do najnowocześniejszych i największych elektrowni tak w województwie śląskim, jak i w kraju.

 • Jadąc z Katowic do Krakowa autostradą A-4, od wielu lat na chłodniach kominowych elektrowni widać wyraźny napis „Czysta Energia”. Do umieszczenia takiego napisu uprawniły nas zrealizowane inwestycje proekologiczne, które z jednej strony pozwoliły na znaczące zmniejszenie naszego oddziaływania na środowisko naturalne, z drugiej – na spełnienie wymagań prawnych. Po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej pojawiły się przed polską energetyką nowe wyzwania. By zakład mógł pracować pełną mocą po 1 stycznia 2008 roku (nie płacąc kar za przekroczenie norm emisji SO2), konieczne stało się wybudowanie trzeciej „nitki” Instalacji Odsiarczania Spalin. Wszystkie spaliny Elektrowni III, po oczyszczeniu w instalacji odsiarczania spalin, są wyprowadzane do atmosfery przez chłodnie kominowe, a charakterystyczny, 300 - metrowy komin, stanowiący stały element krajobrazu, został całkowicie wyłączony z eksploatacji.

  Koszty realizacji niniejszego projektu zostały pokryte ze środków własnych PKE S.A. oraz dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.

  Kolejnym przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków unijnych była budowa osadnika żużla zlokalizowanego na terenie zakładu. Modernizacja obecnego układu odżużlania przyczyniła się do zwiększenia efektywności odzysku żużla, a wyklarowana woda jest zawracana do instalacji hydroobiegu. Odzyskany żużel jest przekazywany do dalszego gospodarczego wykorzystania. W listopadzie 2008 r. nastąpiło uroczyste oddanie nowej instalacji do eksploatacji.

 • W PKE S.A. - Elektrowni Jaworzno III od początku lat 90 funkcjonuje system suchego odprowadzenia popiołu lotnego z bloków energetycznych. W 2006 roku wdrożono System Jakości Produkcji Popiołu Lotnego i uzyskano Certyfikat zgodności WE z normą PN - EN 450-1 dla wyrobu budowlanego „Popiół lotny do betonu” Certyfikat wydał i nadzoruje Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Produkt jest opatrzony znakiem CE i wykorzystywany w przemyśle betoniarskim, cementowym oraz do produkcji dodatków do betonu. Pozostały popiół lotny, jako odpad jest wykorzystywany w branży górniczej.

  Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła, wytworzonych w odnawialnych źródłach energii, Elektrownia Jaworzno III zobowiązana jest do wyprodukowania części energii z zastosowaniem paliw odnawialnych – tak zwanej „zielonej energii”. Idąc naprzeciw tym wymaganiom Elektrownia Jaworzno III rozpoczęła spalanie biomasy, początkowo w Elektrowni II, a następnie po zrealizowaniu inwestycji „Instalacja podawania biomasy do kotłów bloków 200 MW w Elektrowni III.

  W Elektrowni Jaworzno III wykorzystywana jest zarówno biomasa leśna, jak i agro w postaci m.in. zrębków, peletów i trocin. Maksymalna wydajność jaworznickich instalacji to 10 proc. objętości biomasy w stosunku do objętości węgla w przypadku Elektrowni III i 30 proc. w przypadku Elektrowni II. Przekazanie do ruchu kompletnej instalacji w Elektrowni III nastąpiło w listopadzie 2008 roku.

  W związku z potrzebą zapewnienia ciągłości sprzedaży popiołu lotnego do betonu, w 2009 roku rozpoczęto działania zmierzające do uzyskania Certyfikatu zgodności WE uwzględniającego proces współspalania biomasy. Badania popiołu lotnego pod kątem zgodności z wymaganiami normy PN – EN 450 - 1 wykonano w Instytucie Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Opolu. Następnym etapem był audit Systemu Jakości Produkcji Popiołu Lotnego przeprowadzony przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie jako jednostkę certyfikującą. W wyniku tych procesów ITB Warszawa podjął decyzję o wydaniu certyfikatu nr 1488 – CPD – 0023 uwzględniającego współspalanie biomasy w naszym zakładzie.

  Otrzymany w październiku 2009 r. nowy Certyfikat zgodności WE dla Popiołu lotnego do betonu (ze współspalnia) jest potwierdzeniem jakości naszego produktu. Pozwala prowadzić dalszą produkcję i utrzymać ciągłą sprzedaż na rynku krajowym.

 • M.in. w wyniku naszych inwestycji proekologicznych średnioroczne stężenia dwutlenku siarki i pyłu w Jaworznie wykazują tendencję malejącą, tylko sporadycznie przekraczając wartości dopuszczalne. Od roku 1998 zanotowano w Jaworznie ponad czterokrotne zmniejszenie średniorocznego stężenia dwutlenku siarki. Wartości stężeń tlenków azotu zbliżają się lub przekraczają normę stężenia średniorocznego w sezonie grzewczym (źródło: Program Ochrony Środowiska dla miasta Jaworzna - 2004 r. z aktualizacją z 2008 r.)

  Nasz cel - produkcja czystej ekologicznie energii – stał się rzeczywistością. Potwierdzeniem tego było skreślenie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Elektrowni Jaworzno III z listy najbardziej uciążliwych zakładów dla środowiska w skali kraju. Kolejnym dowodem na to, jak wielką wagę przywiązujemy do spraw związanych z zewnętrznym wizerunkiem firmy i jej postrzeganiem przez lokalną społeczność, było uzyskanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Zarządzania Środowiskowego i Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną pracy według norm PN ISO 9002, PN EN ISO 14001 i PN-N-18001.

Zdjęcia Oddziału Jaworzno III