Aspekty środowiskowe

Rejestr Znaczących Aspektów Środowiskowych w TAURON Wytwarzanie S.A.
 • TAURON Wytwarzanie S.A. posiadają stosowne, wymagane prawem decyzje w zakresie ochrony powietrza. Procesy produkcyjne są w pełni monitorowane, dla pełnego dotrzymywania obwiązujących standardów emisji. Wielkość odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza jest znacznie ograniczona w wyniku przeprowadzonej proekologicznej modernizacji szeregu instalacji (instalacje odsiarczania spalin, elektrofiltry o wysokiej skuteczności, palniki niskoemisyjne itp.).
 • W każdej Jednostce należącej do TAURON Wytwarzanie S.A. funkcjonuje zintegrowany system gospodarowania odpadami uwzględniający:

  głęboką i skuteczną segregacje odpadów i selektywny sposób ich zbierania i magazynowania,
  szczelny transport odpadów na terenie elektrowni,
  bezpieczne tymczasowe gromadzenie odpadów na terenie elektrowni,
  przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia innym podmiotom gospodarczym posiadającym stosowne zezwolenia.
 • Zostały podjęte działania inwestycyjne, mające na celu ograniczenie hałasu, wynikającego z pracy urządzeń wytwórczych, dlatego też w chwili obecnej Elektrownie TAURON Wytwarzanie S.A. nie przekraczają określonych prawem dopuszczalnych poziomów hałasu.
 • W każdej jednostce TAURON Wytwarzanie S.A. dokonywana jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla środowiska, związanych ze możliwym skażeniem gruntu. W wyniku takiej identyfikacji stosowane są zabezpieczenia techniczne przed zanieczyszczeniem bądź skażeniem gruntu i wód podziemnych poprzez uszczelnienie terenu nienasiąkliwą nawierzchnią w miejscach magazynowania surowców i odpadów.
 • Elektrownie TAURON Wytwarzanie S.A. posiadają stosowne, wymagane prawem decyzje i dla dotrzymania obwiązujące w nich standardów jakości wód stosują odpowiednie urządzenia techniczne oraz w sposób ciągły monitorują stan wód.
 • W Elektrowniach wykorzystywane są źródła promieniowania jonizującego, znajdujące się w niektórych urządzeniach i instalacjach. TAURON Wytwarzanie S.A. posiada stosowne zezwolenia na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej. Bieżący nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej sprawują inspektorzy ochrony radiologicznej. Jednocześnie konserwacja, kontrola oraz pomiary szczelności urządzeń prowadzone są przez uprawnione firmy.
 • Naturalną konsekwencją prowadzenia procesu wytwórczego, w oparciu o surowce naturalne (węgiel) jest zubożenie zasobów tych surowców w skorupie ziemskiej. Dlatego też podejmowane są działania w kierunku produkcji energii ze źródeł odnawialnych (biomasy). Drugim kierunkiem działań mających wpływać na ograniczenie ilości zużywanego paliwa jest dążenie do poprawy efektywności energetycznej poprzez zmniejszanie zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne.
We wszystkich obszarach działalności TAURON Wytwarzanie S.A. zidentyfikowanych i ocenionych jako znaczące aspekty środowiskowe prowadzone są działania powodujące, że poszczególne instalacje spełniają wymogi najlepszej dostępnej techniki i nie powodują przekroczenia wielkości granicznych.