Oznaczenie Norma /
Procedura
Tytuł/Metoda
Azot amonowy A PN-ISO 7150-1:2002 Jakość wody. Oznaczanie azotu amonowego. Cz1. Manualna metoda spektrometryczna
Azot amonowy A PN-C-04576-4:1994 Woda i ścieki. Badania zawartości związków azotu. Oznaczanie azotu amonowego w wodzie metodą bezpośredniej nessleryzacji
Azot azotanowy A PN-82/C-04576.08 Woda i ścieki -- Badania zawartości związków azotu -- Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym
Azot azotanowy A Procedura własna
IB-DPA-04
Stężenie azotu azotanowego. Metoda spektrofotometryczna
Azot azotanowy A PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC: 2012 Jakość wody - Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej - Część 1: Oznaczanie bromków, chlorków, fluorków, azotanów, azotynów, fosforanów i siarczanów
Azot azotynowy A PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC: 2012 Jakość wody - Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej - Część 1: Oznaczanie bromków, chlorków, fluorków, azotanów, azotynów, fosforanów i siarczanów
Azot azotynowy A PN-EN 26777:1999 Jakość wody - Oznaczanie azotynów - Metoda absorpcyjnej spektrometrii cząsteczkowej
Azot Kjeldahla A PN-EN 25663:2001 Jakość wody - Oznaczanie azotu Kjeldahla - Metoda po mineralizacji z selenem
Azot ogólny A PN-73/C-04576/14 Badanie zawartości związków azotu. Obliczanie azotu ogólnego
Azot ogólny A PN-EN ISO 20236:2022-04 Jakość wody - Oznaczanie ogólnego węgla organicznego (OWO), rozpuszczonego węgla organicznego (RWO), ogólnego azotu związanego (TNb) oraz rozpuszczonego azotu związanego (DNb) po wysokotemperaturowym katalitycznym spalaniu utleniającym
Barwa A PN-EN ISO 7887:2012 metoda C +Ap1: 2015-06 Jakość wody - Badanie i oznaczanie barwy
BZT5 A PN-EN 1899-2:2002 Jakość wody -- Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn) -- Część 2: Metoda do próbek nierozcieńczonych
BZT5 A PN-EN ISO 5815-1:2019-12 Jakość wody - Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowana tlenu po n dniach (BZTn) - Część 1: Metoda rozcieńczeń, z dodatkiem materiału zaszczepiającego i allilotiomocznika
Chlor N PN-EN ISO 7393-1:2011 Jakość wody - Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego - Część 1: Metoda miareczkowa z N,N-dietylo-1,4-fenylenodiaminą
PN-EN ISO 7393-2:2011
PN-EN ISO 7393-2:2018-04
Jakość wody - Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego - Część 2: Metoda kolorymetryczna z N,N-dialkilo-1,4-fenylenodiaminą, do rutynowych celów kontrolnych
PN-EN ISO 7393-3:2011 Jakość wody -- Oznaczanie chloru wolnego i chloru ogólnego -- Część 3: Metoda miareczkowa jodometryczna oznaczania chloru ogólnego
Chlorki A PN-76/C-04617.01 Woda i ścieki. Badania zawartości chlorków. Oznaczanie chlorków metodą turbidymetryczną w zakresie 0,05-10,0mg/l
Chlorki A PN-ISO 9297:1994 Jakość wody. Oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (metoda Mohra)
Chlorki A PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC: 2012 Jakość wody - Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej - Część 1: Oznaczanie bromków, chlorków, fluorków, azotanów, azotynów, fosforanów i siarczanów
Chlorki A Chrom (VI) A PN-EN ISO 18412:2007 Jakość wody - Oznaczanie chromu(VI) - Metoda fotometryczna dla wód słabo zanieczyszczonych
Chrom (VI) N PN-77/C-04604/08 Woda i ścieki - Badania zawartości chromu - Oznaczanie chromu sześciowartościowego (Cr6+) i trójwartościowego (Cr3+)
Chrom (III) A Procedura własna IB-DPA-173 z obliczeń
ChZT A PN-ISO 15705:2005 Jakość wody - Oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT) - Metoda zminiaturyzowana z zastosowaniem szczelnych probówek
ChZT A PN-74/C-04578.03 Woda i ścieki - Badania zapotrzebowania tlenu i zawartości węgla organicznego - Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) metodą dwuchromianową
ChZT A PN-ISO 6060:2006 Jakość wody. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu
Cyjanki A PN-80/C-04603/01 z wyłączeniem pkt.7 Woda i ścieki - Badania zawartości cyjanków - Oznaczanie cyjanków wolnych związanych i ogólnych metodą kolorymetryczną z kwasem barbiturowym i pirydyną
Cyjanki A Procedura własna IB-DPA-18 Oznaczanie stężenia cyjanków wolnych, związanych i ogólnych w wodzie i ściekach oraz wyciągach wodnych z odpadów, produktów i kruszyw
Dwutlenek węgla wolny N PN-74/C-04547/01 Woda i ścieki. Badania zawartości dwutlenku węgla. Oznaczanie wolnego dwutlenku węgla w wodzie. Metoda miareczkowa
Dwutlenek węgla agresywny N PN-74/C-04547/03 Woda i ścieki. Badania zawartości dwutlenku węgla. Oznaczanie agresywnego dwutlenku węgla w wodzie. Metoda z obliczeń
Dwutlenek węgla agresywny N PN-EN 13577:2008 Agresja chemiczna na beton - Oznaczanie zawartości agresywnego dwutlenku węgla w wodzie
Indeks fenolowy N Procedura własna
IB-DPA-55
Oznaczanie fenoli. Metoda spektrofotometryczna
Indeks fenolowy A PN-ISO 6439:1994 metoda B Oznaczanie indeksu fenolowego. Metoda spektrometryczne z 4-aminoantypiryną po destylacji
Indeks oleju mineralnego A PN-EN ISO 9377-2:2003 Jakość wody - Oznaczanie indeksu oleju mineralnego - Część 2: Metoda z zastosowaniem ekstrakcji rozpuszczalnikiem i chromatografii gazowej
Fluorki A PN-C-04588-03:1978 Woda i ścieki - Badania zawartości związków fluoru - Oznaczanie fluorków metodą potencjometryczną z użyciem elektrody jonoselektywnej
Fluorki A PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC: 2012 Jakość wody - Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej - Część 1: Oznaczanie bromków, chlorków, fluorków, azotanów, azotynów, fosforanów i siarczanów
Ortofosforany A PN-C-04537-7:1998 Woda i ścieki. Badania zawartości związków fosforu. Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów (V) metodą molibdenianową z metolem jako reduktorem
Fosfor ogólny A PN-EN ISO 6878:2006 pkt 7 +Ap1:2010+ AP2:2010 Jakość wody. Oznaczanie fosforu. Metoda spektrofotometryczna z molibdenianem amonu
Fosforany A PN-EN ISO 6878:2006 pkt 4 +Ap1:2010+ AP2:2010 Jakość wody. Oznaczanie fosforu. Metoda spektrofotometryczna z molibdenianem amonu
Fosforany A PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC: 2012 Jakość wody - Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej - Część 1: Oznaczanie bromków, chlorków, fluorków, azotanów, azotynów, fosforanów i siarczanów
Hydrazyna N PN-79/C-04576-18 Woda i ścieki. Badania zawartości związków azotu. Oznaczanie hydrazyny metodą kolorymetryczną z aldehydem p-dwumetyloaminobenzoesowym
Indeks nadmanganianowy A PN-EN ISO 8467:2001 Jakość wody - Oznaczanie indeksu nadmanganianowego
Krzemionka zdysocjowana A PN-71/C-04567.03 Woda i ścieki. Badania zawartości krzemionki. Oznaczanie krzemionki zdysocjowanej metodą kolorymetryczną przy użyciu molibdenianu amonowego i metolu jako czynnika redukującego
Krzemionka A PN-ISO 6382:2000 Ogólna metoda oznaczania zawartości krzemu - Metoda spektrofotometryczna z redukcją molibdenokrzemianu
Stężenie pierwiastków: (Pb,Mo,Cr,Zn,Cd,Ni,Co,Mn, V,Cu,Sr,B,Ba,As,Na,K,Ca,Mg, Ag, Al, Se, Fe) A PN-EN ISO 11885:2009 Jakość wody. Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP – OES). Metoda ICP-OES
Stężenie pierwiastków: (P, Sb) N PN-EN ISO 11885:2009 Jakość wody. Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP – OES). Metoda ICP-OES
Stężenie rtęci (Hg) A Procedura własna IB-DPA-07  Oznaczanie stężenia metali ciężkich techniką emisyjnej spektrometrii atomowej (ICP) w wodach i ściekach
Procedura własna IB-DPA-09 Oznaczanie zawartości rtęci w ciałach stałych i cieczach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci z zagęszczeniem za pomocą amalgamacji
Stężenie rtęci (Hg) N PN-EN 1483:2007 Jakość wody - Oznaczanie rtęci - Metoda z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej
Stężenie rtęci (Hg) A PN-EN ISO 17852:2009 Jakość wody - Oznaczanie rtęci - Metoda atomowej spektrometrii fluorescencyjnej
Stężenie pierwiastków: (Cu, Cd, Sb, Pb) A PN-EN ISO 15586:2005 Jakość wody - Oznaczanie pierwiastków śladowych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z piecem grafitowym
Mętność A PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Jakość wody - Oznaczanie mętności - Część 1: Metody ilościowe
Mikrobiologia - Clostridium perfringens N Metodyka PZH 2006 r
PN-EN ISO 14189:2016-10
Metodyka wykrywania i izolacji Clostridium perfringens ze środowiska wodnego
Mikrobiologia - Enterokoki kałowe N PN-EN ISO 7899-2:2004 Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych. Metoda filtracji membranowej
Mikrobiologia - Escherichia coli N Procedura własna
IB-DPA-62
Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii z grupy coli. Metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Mikrobiologia - liczba koloni N PN- EN ISO 6222: 2004 Oznaczanie ilościowe mikroorganizmów zdolnych do wzrostu. Określenie liczby kolonii metodą posiewu na agarze odżywczym
pH A PN-EN ISO 10523:2012 Jakość wody - oznaczanie pH
Przewodność elektryczna właściwa A PN-EN 27888:1999 Jakość wody. Oznaczanie przewodności elektrolitycznej właściwej
Oznaczenie stężenia siarczków i siarkowodoru w wodzie i ściekach A Procedura własna
IB-DPA-92
Oznaczanie siarczków w wodzie i ściekach
Siarczany A PN-ISO 9280:2002 Jakość wody . Oznaczanie siarczanów (VI). Metoda grawimetryczna z chlorkiem baru
Siarczany A Procedura własna
IB-DPA-02
Stęzenie siarczanów. Metoda spektrofotometryczna
Siarczany N Procedura własna
IB-DPA-03
Stęzenie siarczanów. Metoda miareczkowa
Siarczany A PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC: 2012 Jakość wody - Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej - Część 1: Oznaczanie bromków, chlorków, fluorków, azotanów, azotynów, fosforanów i siarczanów
Siarczyny A PN-EN ISO 10304-3:2001 Jakość wody - Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą cieczowej chromatografii jonowej -- Część 3: Oznaczanie chromianów, jodków, siarczynów, tiocyjanków i tiosiarczanów
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym A Procedura własna
IB-DPA-06
Metoda wagowa
Substancje rozpuszczone N PN-78/C-04541 pkt 4.4 Woda i ścieki. Oznaczanie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych
Substancje rozpuszczone A PN-EN 15216:2022-03 Stałe składniki środowiska - Oznaczanie całkowitej substancji rozpuszczonej (TDS) w wodzie i eluatach
Temperatura A PN-77/C-04584 Woda i ścieki - Pomiar temperatury
Tlen rozpuszczony N PN-EN 25813:1997 Jakość wody. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego. Metoda jodometryczna
Twardość całkowita N PN-72/C-04554.03 Woda i ścieki - Badania twardości -Oznaczanie twardości ogólnej w zakresie 0,357 mval/dm3 i poniżej metodą wersenianową
Wapń N PN-ISO-6058:1999 Jakość wody. Oznaczanie zawartości wapnia. Metoda miareczkowa z EDTA
Twardość ogólna, sumaryczna zawartość wapnia i magnezu A PN-ISO-6059:1999 Jakość wody. Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu. Metoda miareczkowa z EDTA
Wapń i magnez N PN-C-04554-4:1999 Woda i ścieki. Badania twardości. Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu w ściekach metodą miareczkową z EDTA oraz obliczanie zawartości magnezu w wodzie i ściekach
Węglany, wodorowęglany, wodorotlenki, twardość węglaniowa A Procedura własna IB-DPA-05 Oznaczanie stężenia węglanów, wodorowęglanów, wodorotlenków oraz twardości węglaniowej, niewęglanowej w wodach i ściekach
Ogólny węgiel organiczny (OWO) A PN-EN 1484:1999 Analiza wody - Wytyczne oznaczania ogólnego węgla organicznego (OWO) i rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)
Rozpuszczony węgiel organiczny (RWO) A PN-EN 1484:1999 Analiza wody - Wytyczne oznaczania ogólnego węgla organicznego (OWO) i rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)
Węgiel całkowity i organiczny N Procedura własna
IB- DPA-79
Automatyczny analizator zawartości węgla organicznego i całkowitego
Zapach N PN-EN 1622:2006E Jakość wody - Oznaczanie liczby progowej zapachy (TON) i liczby progowej smaku (TFN)
Zasadowość ogólna i zasadowość wobec fenoloftaleiny A PN-EN ISO 9963-1:2001+Ap1:2004 Jakość wody. Oznaczanie zasadowości. Część 1: oznaczanie zasadowości ogólnej i zasadowości wobec fenoloftaleiny
Zawiesiny ogólne A PN-EN 872:2007 +Ap1:2007 Jakość wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego
Żelazo A PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 Jakość wody. Oznaczanie żelaza. Metoda spektrofotometryczna z 1,10-fenantroliną
Pobieranie próbek ścieków do badań fizycznych i chemicznych
Metoda manualna
A PN-ISO 5667-10:1997
Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 10: Wytyczne dotyczące pobierania próbek ścieków.
Pobieranie próbek ścieków do badań fizycznych i chemicznych
Metoda manualna
Metoda automatyczna
A PN-ISO 5667-10:2021-11 Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 10: Wytyczne dotyczące pobierania próbek ścieków.
Pobieranie próbek wód powierzchniowych do badań fizycznych i chemicznych A PN-EN ISO 5667-6:2016-12
pkt. 7.2, 7.3, 7.4
Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni
Pobieranie próbek wód podziemnych do badań fizycznych i chemicznych A PN-ISO 5667-11:2017-10 z wyłączeniem pkt.5.2, 6.1.2, 6.2, 6.3 Jakość wody - Pobieranie próbek - Część 11: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wód podziemnych
Pobieranie próbek do badań fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych N PN-ISO 5667-5:2017-10 Jakość wody - Pobieranie próbek - Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji
Pomiar poziomu zwierciadła wody A Procedura własna IB-DPA-01 Pomiar wysokości zwierciadła wody-pomiar bezpośredni

A - metody akredytowane

N - metody nieakredytowane