Oznaczenie Norma/
Procedura
Tytuł/Metoda
Azot A PN-G-04571: 1998 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu automatycznymi analizatorami. Metoda makro
A ISO 29541:2010 Solid mineral fuels — Determination of total carbon, hydrogen and nitrogen content — Instrumental method
Brom A PN-EN 15408:2011 Stałe paliwa wtórne - Metody oznaczania zawartości siarki (S), chloru (Cl), fluoru (F) i bromu (Br)
Chlor N PN-ISO 587:2000 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości chloru z zastosowaniem mieszaniny Eschki
Chlor A Procedura własna IB-DPA- 21 Oznaczanie chloru w paliwach stałych
Chlor Procedura własna IB-DPA- 26 Oznaczanie zawartości chloru w węglu kamiennym metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF)
Ciepło spalania A PN-G-04513: 1981 Paliwa stałe. Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej
Ciepło spalania A ISO 1928:2020 Solid mineral fuels - Determination of gross calorific value by the bomb calorimetric method and calculation of net calorific value
A PN-ISO 1928: 2020-05 Paliwa stałe. Oznaczanie ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej
Części lotne A PN-G-04516: 1998 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości części lotnych metodą wagową
Części lotne N PN-G-04560: 1998 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych oraz popiołu analizatorem automatycznym
Części lotne N ISO 562:2010 Hard coal and coke -Determination of volatile matter
Fixed carbon (z obliczeń) A PN-G-04516:1998 Paliwa stałe - Oznaczanie zawartości części lotnych metodą wagową
Fluor A PN 82/G-04543 pkt 3.3 Oznaczanie zawartości fluoru
Gęstość nasypowa A PN-73/G-04531, pkt. 2.4
Procedura własna IB-DPA-175
Oznaczanie gęstości nasypowej
Ciężar objętościowy A Procedura własna IB-DPA-175 Oznaczanie ciężaru objętościowego
Popiół A PN-ISO 1171:2002 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości popiołu
Popiół A PN-G-04560: 1998 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych oraz popiołu analizatorem automatycznym
Siarka całkowita A PN-G-04584: 2001 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i popiołowej automatycznymi analizatorami
Siarka całkowita A ISO 19579:2006 Solid mineral fuels - Determination of sulfur by IR spectrometry
Siarka popiołowa A PN-G-04584:2001 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i popiołowej automatycznymi analizatorami
Siarka palna A PN-G-04584:2001 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i popiołowej automatycznymi analizatorami
Siarka pirytowa A PN-G-04582:1997 Węgiel kamienny i brunatny -- Oznaczanie zawartości siarki siarczanowej(VI) i pirytowej
Tlen A PN-ISO 1928: 2020-05 z obliczeń
Uziarnienie N PN-ISO 1953: 1999 Węgiel kamienny. Analiza ziarnowa metodą przesiewania
Węgiel całkowity A PN-G-04571: 1998 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu automatycznymi analizatorami. Metoda makro
Węgiel całkowity ISO 29541:2010 Solid mineral fuels — Determination of total carbon, hydrogen and nitrogen content — Instrumental method
Węgiel całkowity N Procedura własna
IB-DPA-19
Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
Wilgoć przemijająca
Wilgoć pierwszego stopnia
A PN-80/G-04511 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci
Wilgoć przemijająca
Wilgoć pierwszego stopnia
A PN-ISO 589:2006 Węgiel kamienny. Oznaczanie wilgoci całkowitej
Wilgoć przemijająca A PN-G-04611:2020-06 Węgiel kamienny, koks i półkoks z węgla kamiennego oraz karbonizat. Oznaczanie zawartości wilgoci. Metody uproszczone
Wilgoć w próbce analitycznej A PN-ISO 11722:2009 Paliwa stałe-Węgiel kamienny-oznaczanie wilgoci w próbce do analizy ogólnej metodą suszenia w azocie
Wilgoć w próbce analitycznej A PN-G-04560: 1998 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych oraz popiołu analizatorem automatycznym
Wilgoć w próbce analitycznej A PN-80/G-04511 metoda wagowa Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci
Wilgoć w próbce analitycznej A PN-G-04611:2020-06 Węgiel kamienny, koks i półkoks z węgla kamiennego oraz karbonizat. Oznaczanie zawartości wilgoci. Metody uproszczone
Wilgoć całkowita (z obliczeń) A PN-ISO 589:2006, metoda A Węgiel kamienny. Oznaczanie wilgoci całkowitej
Wilgoć całkowita (z obliczeń) A PN-80/G-04511 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci
Wilgoć całkowita (z obliczeń) A PN-G-04611:2020-06 Węgiel kamienny, koks i półkoks z węgla kamiennego oraz karbonizat. Oznaczanie zawartości wilgoci. Metody uproszczone
Wilgoć całkowita (metoda wagowa) A PN-ISO 589:2006, metoda B1 i B2 Węgiel kamienny. Oznaczanie wilgoci całkowiteJ
Wilgoć całkowita (metoda wagowa) A PN-80/G-04511 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci
Wilgoć całkowita (metoda wagowa) PN-G-04611:2020-06 Węgiel kamienny, koks i półkoks z węgla kamiennego oraz karbonizat. Oznaczanie zawartości wilgoci. Metody uproszczone
Wilgoć w węglu powietrzno-suchym (metoda wagowa) A PN-80/G-04511 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci
Wilgoć drugiego stopnia (pozostała w próbce) A PN-ISO 589:2006, metoda A1, A2 Węgiel kamienny. Oznaczanie wilgoci całkowitej
Wodór A PN-G-04571:1998 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu automatycznymi analizatorami. Metoda makro
Wodór ISO 29541:2010 Solid mineral fuels — Determination of total carbon, hydrogen and nitrogen content — Instrumental method
Zawartość pierwiastków i tlenków w popiele z węgla kamiennego: SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, K2O, Na2O, P, Ti As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Pb, Sn, Sr, V, Zn A PN-EN 13657;2006
PN-EN 13656:2021-05
PN EN ISO 11885:2009
Jakość wody. Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP – OES)
Zawartośc tlenków w popiele z węgla kamiennego: SiO2,Fe2O3, Al2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, P2O5, TiO2 A ISO 13605:2018-10 Solid mineral fuels — Major and minor elements in coal ash and coke ash — Wavelength dispersive x-ray fluorescence spectrometric method
Zawartość rtęci - Hg A PN-EN 13657;2006
PN-EN 13656:2021-05
IB-DPA-48
Oznaczanie stężenia rtęci techniką emisyjnej spektrometrii atomowej (ICP) w węglach, osadach i odpadach
Procedura własna IB-DPA-09 Oznaczanie zawartości rtęci w ciałach stałych i cieczach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci z zagęszczeniem za pomocą amalgamacji
Zdolność spiekania A PN-G-04508:2020-05 Węgiel kamienny. Oznaczanie zdolności spiekania metodą Rogi
Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych A PN-G-04502:2014-11 Węgiel kamienny i brunatny- Pobieranie i przygotowanie próbek do badań laboratoryjnych

A - metody akredytowane
N - metody nieakredytowane