Ciepło spalania N PN-G-04513: 1981 Paliwa stałe. Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej.
PN-ISO 1928: 2020-05 Paliwa stałe. Oznaczanie ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej.
ISO 1928: 2020 Solid mineral fuels - Determination of gross calorific value by the bomb calorimetric method and calculation of net calorific value
Procedura własna Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej
IB-DPA-18
Popiół N PN-ISO 1171:2002 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości popiołu
PN-G-04560:1998 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych oraz popiołu analizatorem automatycznym.
Siarka N PN-G-04584:2001 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i popiołowej automatycznymi analizatorami.
ISO 19579:2006 Solid mineral fuels - Determination of sulfur by IR spectrometry
Wilgoć N PN-80/G-04511 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci.
PN-ISO 589:2006 Węgiel kamienny. Oznaczanie wilgoci całkowitej
PN-ISO 11722:2009 Paliwa stałe-Węgiel kamienny-oznaczanie wilgoci w próbce do analizy ogólnej metodą suszenia w azocie
PN-G-04560:1998 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych oraz popiołu analizatorem automatycznym.
Procedura własna Oznaczanie zawartości wilgoci całkowitej w węglu kamiennym (z obliczeń)
IB-DPA-17 Zawartość wilgoci całkowitej
Wodór N PN-G-04571: 1998 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu automatycznymi analizatorami. Metoda makro.
Części niepalne N PN-G-04037:1998 Zabezpieczenia przeciwwybuchowe zakładów górniczych -- Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu węglowego -- Oznaczanie zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym
Wybuchowość (Wilgoć higroskopijna) N PN-80/G-04511 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci.
Wybuchowość (Wilgoć przemijająca) N PN-80/G-04511 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości wilgoci.
Wybuchowość (Intensywnośc osiadania) N PN-G-04036:1997 Zabezpieczenie przeciwwybuchowe zakładów górniczych. Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu weglowego. Oznaczenie intensywności osiadania pyłu
Wybuchowość (części niepalne) N PN-G-04037:1998 Zabezpieczenia przeciwwybuchowe zakładów górniczych - Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu węglowego - Oznaczanie zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym

A - metody akredytowane
N - metody nieakredytowane