Gęstość N PN-EN ISO 3675:2004 Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe. Laboratoryjne oznaczanie gęstości. Metoda z areometrem.
Gęstość N PN-ISO 4406:2005 Napędy i sterowanie hydrauliczne. Ciecze robocze. Metoda kodowania gęstości lub gęstości względnej metodą z aerometrem.
Klasa czystości N Procedura własna w oparciu o PN-ISO 4406 Metoda sączenia i porównania ze wzorcem
Lepkość N PN-EN ISO 3104:2004 Przetwory naftowe. Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste. Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej
PN-77/C-04014 Przetwory naftowe. Oznaczanie lepkości względnej lepkościomierzem Englera
Liczba deemulgacyjna N PN-C-04110:2001 Przetwory naftowe. Oznaczanie liczby deemulgacyjnej.
Liczba kwasowa i zasadowa N PN-ISO 6618:2011 Przetwory naftowe i środki smarowe - oznaczanie liczby kwasowej  i zasadowej  - metoda miareczkowania wobec wskaźników
PN-85/C-04066
Napięcie przebicia N PN-EN 60156:2008 Ciecze elektroizolacyjne. Określanie napięcia przebicia przy częstotliwości sieciowej. Metoda badania
pH N PN-84/C-04064 pH wyciągu wodnego oleju
Temperatura zapłonu N PN-EN ISO 2719:2007 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zapłonu. Metoda zamkniętego tygla Pensky`ego – Martensa.
PN-EN ISO 2719:2016-08
Woda N PN-EN ISO 12937:2005 Oznaczanie zawartości wody metodą Karola Fischera w produktach organicznych i nieorganicznych.
PN-81/C-04959 Oznaczanie zawartości wody metodą Karola Fischera w produktach organicznych i nieorganicznych
Zawartość zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w n-heptanie N PN-ISO 4406:2005 Metoda kodowania zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych
Zawartość inhibitora utlenienia N PN-81/C-04959 Oznaczanie zawartości wody metodą Karola Fischera w produktach organicznych i nieorganicznych

A - metody akredytowane
N - metody nieakredytowane