Gęstość N PN-EN ISO 3675:2004 Ropa naftowa i ciekłe przetwory naftowe. Laboratoryjne oznaczanie gęstości. Metoda z areometrem.
Gęstość N PN-90/C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe.  Oznaczanie gęstości. 
Poziom zanieczyszczeń N PN-ISO 4406:2005 Napędy i sterowania hydrauliczne -- Ciecze robocze -- Metoda kodowania poziomu zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych
Klasa czystości N Procedura własna w oparciu o PN-ISO 4406 Metoda sączenia i porównania ze wzorcem
Lepkość N PN-EN ISO 3104:2021-03 Przetwory naftowe - Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste - Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej
PN-EN ISO 12058-1:2018-10  Tworzywa sztuczne - Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierza z opadającą kulką - Część 1: Metoda z pochyłą rurką
Liczba deemulgacyjna N PN-C-04110:2001 Przetwory naftowe. Oznaczanie liczby deemulgacyjnej.
Liczba kwasowa i zasadowa N PN-ISO 6618:2011 Przetwory naftowe i środki smarowe - oznaczanie liczby kwasowej  i zasadowej  - metoda miareczkowania wobec wskaźników
PN-85/C-04066
Napięcie przebicia N PN-EN 60156:2008 Ciecze elektroizolacyjne. Określanie napięcia przebicia przy częstotliwości sieciowej. Metoda badania
pH N PN-84/C-04064 Przetwory naftowe - Oznaczanie odczynu wyciągu wodnego
Temperatura zapłonu N PN-EN ISO 2719:2016 Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zapłonu. Metoda zamkniętego tygla Pensky`ego – Martensa.
Woda N PN-EN ISO 12937:2005 Oznaczanie zawartości wody metodą Karola Fischera w produktach organicznych i nieorganicznych.
PN-81/C-04959 Oznaczanie zawartości wody metodą Karola Fischera w produktach organicznych i nieorganicznych
PN-83/C04523 Oznaczanie wody metodą destylacyjną
PN-EN ISO 9029:2005 Ropa naftowa - Oznaczanie wody - Metoda destylacyjna
Zawartość stałych ciał obcych N PN-91/C04187 Oznaczanie zawartości stałych ciał obcych w olejach smarowych i hydraulicznych na sączku membranowym
Zawartość zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w n-heptanie N PN-ISO 4406:2005 Napędy i sterowania hydrauliczne - Ciecze robocze - Metoda kodowania poziomu zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych
Zawartość inhibitora utlenienia N Procedura własna Oznaczanie zawartości inhibitora utlenienia

A - metody akredytowane
N - metody nieakredytowane