Odpady i osady

Odpady, osady, materiały budowlane: popiół lotny do betonu, produkty (popiół, żużel, mieszanka popiołowo - żuzlowa, popiół z produktami odsiarczania - lotny, popiół z produktami odsiarczania - fluidalny, piaski ze złóż fluidalnych, produkt odsiarczania, popiół z torfu i drewna)
Amoniak N Procedura własna 
IB-DPA-73
Oznaczanie amoniaku w popiele lotnym
A Procedura własna 
IB-DPA-74
Oznaczanie amoniaku w odpadach, osadach i gipsie Metoda miareczkowa
Chlorki A PN-EN-196-2:2013-11 Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu
Ciepło spalania A PN-81/G-04513 Paliwa stałe. Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej.
Części nierozpuszczalne A PN-EN-196-2:2013-11 Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu
Strata prażenia (części palne) A Procedura własna
IB-DPA-24
Metoda termograwimetryczna
Ditlenek węgla N Procedura własna 
IB-DPA-26
Metoda miareczkowania potencjometrycznego
A PN-EN-196-2:2013-11
pkt 4.5.17
Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu
Fosforany (V) rozpuszczalne A PN EN 450-1:2012 załącznik C Popiół lotny do betonu- Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności
Krzemionka reaktywna A PN-EN-197-1:2012 Cement- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
Popiół A PN-G-04560:1998 Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych oraz popiołu analizatorem automatycznym
PN-ISO 1171:2002 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości popiołu
Zawartość alkali : Na+K

Zawartość równoważnika Na2O
(z obliczeń)
A PN-EN-196-2:2013-11 pkt. 4.5.19 z wyłączeniem pkt 4.5.19.5;
Procedura własna 
IB-DPA-27
Oznaczanie zawartości alkali w popiele lotnym. Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP – OES)
Zawartość tlenków i pierwiastków: Si, SiO2, Al, Al2O3, Fe, Fe2O3, Mg,  MgO, Ca, CaO, K, K2O, Na, Na2O, P, P2O5, PO4 B, ,Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Pb, Sr, V, Zn, As, Sn, Ti, TiO2 A PN-EN 13657:2006 PN-EN 13656:2021-05 PN-EN-196-2:2013-11
pkt 4.5.2
PN-EN ISO 11885:2009
Jakość wody. Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP – OES)
Zawartość pierwiastka - Hg A PN-EN 13657:2006 PN-EN 13656:2021-05 Procedura własna 
IB-DPA-48
Oznaczanie stężenia rtęci techniką emisyjnej spektrometrii atomowej (ICP) w węglach, osadach i odpadach
A Procedura własna 
IB-DPA-09
Oznaczanie zawartości rtęci w ciałach stałych i cieczach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci z zagęszczeniem za pomocą amalgamacji
Suma tlenków: SiO2 całkowity, Al2O3, Fe2O3 A PN-EN-196-2:2013-11
pkt 4.5.2 z wyłączeniem pkt 4.5.10 i 4.5.11
PN-EN 450-1:2012 pkt 5.2.1
Procedura własna 
IB-DPA-28
Oznaczenie zawartości glinu,żelaza, wapnia, magnezu i krzemionki w odpadach paleniskowych. Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP – OES)
Zawartość Si rozpuszczalny
Zawartość SiO2 rozpuszczalny
A PN-EN-196-2:2013-11 pkt. 4.5.2 z wyłączeniem pkt. 4.5.8 PN-EN 450-1:2012 pkt. 5.2.1 Procedura własna IB-DPA-28 Oznaczenie zawartości glinu,żelaza, wapnia, magnezu i krzemionki w odpadasch. Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP – OES)
Zawartość czystego SiO2 A PN-EN-196-2:2013-11 pkt. 4.5.2 PN-EN 450-1:2012 pkt. 5.2.1 Oznaczanie zawartości czystego SiO2 metodą wagową
Zawartość całkowitego SiO2 A PN-EN-196-2:2013-11 pkt. 4.5.9 Metoda (z obliczeń)
Skład ziarnowy N PN-ISO 1953:1999 Analiz ziarnowa metodą przesiewania
Stopień zmielenia N PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
PN-EN 196-6:2011P
Strata przy prażeniu A Procedura własna 
IB-DPA-45
Oznaczanie strat przy prażeniu
PN-EN-196-2:2013-11 PN-EN 450-1:2012 Metody badania cementu – Część 2: Analiza chemiczna cementu
PN-77/G-04528/02 Paliwa stałe. Oznaczanie składu chemicznego popiołu. Oznaczanie strat przy prażeniu.
Strata przy prażeniu suchej masy A PN-EN 15169:2011+Ap1:2012 Charakteryzowanie odpadów -- Oznaczanie straty prażenia odpadów, szlamów i osadów
Stałe związki rozpuszczone A PN-EN 15216:2010 Charakteryzowanie odpadów - Oznaczanie całkowitej substancji rozpuszczonej ( TDS) w wodzie i eluatach
Tlenek wapnia - reaktywny (z obliczeń) A PN-EN-197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
Tlenek wapnia - wolny A PN-EN 451-1:2017-06 Metoda badania popiołu lotnego.Część 1: Oznaczanie zawartości wolnego tlenku wapnia
Tritlenek siarki A PN-G-04584:2001 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i popiołowej automatycznymi analizatorami
Siarka całkowita A PN-G-04584:2001 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości siarki całkowitej i popiołowej automatycznymi analizatorami
Siarczany VI jako SO3 A PN-EN 196-2:2013-11 Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cementu
Miałkość A PN-EN 451-2:2017-06 Metoda badania popiołu lotnego -- Oznaczanie miałkości przez przesiewanie na mokro
Zawartość CaO A PN-EN-196-2:2013-11 pkt. 4.5.2 z wyłączeniem pkt. 4.5.12 PN-EN 450-1:2012 pkt. 5.2.1 Oznaczanie zawartości wapna i magnezu w popiele lotnym. Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP – OES).
Procedura własna IB-DPA-25
Zawartość MgO A PN-EN-196-2:2013-11 pkt. 4.5.2 z wyłączeniem pkt. 4.5.13 PN-EN 450-1:2012 pkt. 5.2.1 Oznaczanie zawartości wapna i magnezu w popiele lotnym. Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP – OES)
Procedura własna IB-DPA-25
Zawartość SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, K2O, Na2O, P2O5 A PN-EN 196-2:2013-11 p.5 Oznaczanie zawartości SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, K2O, Na2O, P2O5 metodą fluorescencyjnej spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali
Wartość opałowa A PN-81/G-04513 Oznaczanie ciepła spalania i obliczanie wartości opałowej
Węgiel całkowity A Procedura własna IB-DPA-23 Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR
N PN-G-04571:1998 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu automatycznymi analizatorami. Metoda makro
Woda A PN-EN 12880:2004 Charakterystyka osadów ściekowych -- Oznaczanie suchej pozostałości i zawartości wody
PN-EN 12457-4:2006 Charakteryzowanie odpadów -- Wymywanie -- Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów -- Część 4: Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg w przypadku materiałów o wielkości cząstek poniżej 10 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości)
Wodór N PN-G-04571:1998 Paliwa stałe. Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i azotu automatycznymi analizatorami. Metoda makro
Wilgoć przemijająca A PN-80/G-04511 Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci
Wilgoć całkowita
Wilgoć w próbce analitycznej
Wilgoć w próbce analitycznej - metoda termograwimetryczna (TGA) A PN-G-04560:1998 Paliwa stałe -- Oznaczanie zawartości wilgoci, części lotnych oraz popiołu analizatorem automatycznym
Wyciągi wodne A PN-EN 12457-4:2006 Charakteryzowanie odpadów -- Wymywanie -- Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów -- Część 4: Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg w przypadku materiałów o wielkości cząstek poniżej 10 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości)
PN- 93/ G -11010 Górnictwo - Materiały do podsadzki hydrauliczne - Wymagania i badania
Wyciagi wodne - Chlorki A PN-76/C-04617.01 Woda i ścieki. Badania zawartości chlorków. Oznaczanie chlorków metodą turbidymetryczną w zakresie 0,05-2,0mg/l
PN ISO 9297:1994 Jakość wody. Oznaczanie chlorków. Metoda miareczkowania azotanem srebra w obecności chromianu jako wskaźnika (metoda Mohra)
Wyciągi wodne - Cyjanki A PN-80/C-04603/01
z wyłączeniem pkt. 7
Procedura własna
 IB-DPA-18
Woda i ścieki - Badania zawartości cyjanków - Oznaczanie cyjanków wolnych związanych i ogólnych metodą kolorymetryczną z kwasem barbiturowym i pirydyną
Wyciągi wodne - Fluorki N PN-C-04588-03 Woda i ścieki -- Badania zawartości związków fluoru -- Oznaczanie fluorków metodą potencjometryczną z użyciem elektrody jonoselektywnej
Wyciągi wodne - pH A PN EN ISO 10523:2012 Jakość wody - oznaczanie pH
Wyciągi wodne - Przewodność elektryczna właściwa A PN-EN 27888:1999 Jakość wody. Oznaczanie przewodności elektrolitycznej właściwej
Wyciągi wodne - Siarczany A PN ISO 9280:2002 Jakość wody . Oznaczanie siarczanów (VI). Metoda grawimetryczna z chlorkiem baru
Wyciągi wodne - Stałe związki rozpuszczalne A PN EN 15216:2022-03 Oznaczenie całkowitej substancji rozpuszczonej TDS w wodzie i ściekach
Wyciągi wodne - CHZT - Cr A PN ISO 6060:2006 Jakość wody. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu
PN-ISO 15705: 2005 Jakość wody oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu. Metoda z zastosowaniem szczelnych probówek
Wyciągi wodne - Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu A PN - ISO 6059:1999 Jakość wody. Oznaczanie sumarycznej zawartości wapnia i magnezu. Metoda miareczkowa z EDTA
Wyciągi wodne - Siarczki i siarkowodór A Procedura własna IB-DPA-92 Metoda spektrofotometryczna
Wyciągi wodne - Rozpuszczony węgiel organiczny (RWO) A PN-EN 1484:1999 Analiza wody - Wytyczne oznaczania ogólnego węgla organicznego (OWO) i rozpuszczonego węgla organicznego (RWO)
Wyciągi wodne - zasadowość ogólna i zasadowość wobec fenoloftaleiny A PN-EN ISO 9963-1:2001+ Ap1:2004 Jakość wody. Oznaczanie zasadowości. Część 1: oznaczanie zasadowości ogólnej i zasadowości wobec fenoloftaleiny
Wyciągi wodne - fosforany A PN-EN ISO 6878:2006 pkt4 +Ap1:2010+ Ap2:2010  Jakość wody. Oznaczanie fosforu. Metoda spektrofotometryczna z molibdenianem amonu
PN-C-04537-7:1998 Woda i ścieki. Badania zawartości związków fosforu. Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów (V) metodą molibdenianową z metolem jako reduktorem
Wyciągi wodne - Cr +6 A Procedura własna 
IB-DPA-47
Oznaczanie stężenia chromu +6 w wodach
Wyciągi wodne - stężenie anionów: chlorków, siarczanów, fosforanów, fluorków A PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC: 2012 Jakość wody - Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej - Część 1: Oznaczanie bromków, chlorków, fluorków, azotanów, azotynów, fosforanów i siarczanów
Wyciągi wodne -Stężenie pierwiastków - Hg A Procedura własna 
IB-DPA-09
Oznaczanie zawartości rtęci w ciałach stałych i cieczach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci z zagęszczeniem za pomocą amalgamacji
Wyciągi wodne -Stężenie pierwiastków: B, Ba, Ca,Cd, Co, Cr, Cu, K, Mg, Mo, Mn,Na, Ni, Pb, Sr, V, Zn, As, Sb, Se A PN-EN ISO 11885:2009 Jakość wody. Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP – OES). Metoda ICP-OES
Zawartość wody A PN-EN 12457-4:2006
Charakteryzowanie odpadów - Wymywanie - Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów - Część 4: Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg w przypadku materiałów o wielkości cząstek poniżej 10 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości)
PN-EN 12880:2004 Charakterystyka osadów ściekowych - Oznaczanie suchej pozostałości i zawartości wody

A - metody akredytowane
N - metody nieakredytowane