Amoniak A Procedura własna
IB-DPA-74
Oznaczanie amoniaku w odpadach, osadach i gipsie. Metoda miareczkowa
Białość N Procedura własna
IB- DPA-57
Oznaczanie białości gipsu
Chlorki A Procedura własna
IB-DPA-33
Oznaczanie zawartości chlorków w gipsie. Metoda spektrofotometryczna
Procedura własna
IB-DPA-34
Oznaczanie zawartości chlorków w gipsie. Metoda spektrofotometryczna
Krzemionka i części nierozpuszczalne A Procedura własna
IB-DPA-35
Oznaczanie zawartości metali w gipsie oraz oznaczanie części nierozpuszczalnych w gipsie. Metoda wagowa
Procedura własna
IB-DPA-37
Metale (Pb, Mo, Cr, Zn, Cd, Ni, Co, Mn, V, Cu, Hg, As) A Procedura własna
IB-DPA-35
Oznaczanie zawartości metali w gipsie oraz oznaczanie części nierozpuszczalnych w gipsie. Metoda ICP-OES
Zawartość pierwiastków tlenków metali: Al, Al2O3, Fe,  Fe2O3, Mg, MgO, K, K2O, Na, Na2 A Procedura własna
IB-DPA-35
Oznaczanie zawartości metali w gipsie oraz oznaczanie części nierozpuszczalnych w gipsie. Metoda ICP-OES
Zawartość tlenków metali: Al2O3, Fe2O3, MgO A Procedura własna
IB-DPA-36
Oznaczanie zawartości glinu, żelaza i magnezu w gipsie i sorbencie. Metoda ICP-OES
Zawartość rtęci Hg A Procedura własna
IB-DPA-09
Oznaczanie zawartości rtęci w ciałach stałych i cieczach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem zimnych par rtęci z zagęszczeniem za pomocą amalgamacji.
pH A Procedura własna
IB-DPA-38
pH wyciągu wodnego. Metoda potencjometryczna
Siarczan wapnia-dwuwodny A Procedura własna
IB-DPA-30
Zawartość CaSO4 * 2H2O Metoda wagowa
Siarczyn wapnia półwodny N Procedura własna wg wytycznych VGB Zawartość CaSO3 * 0,5H2O Metoda miareczkowa
Rtęć N Procedura własna
 IB-DPA-09
Oznaczanie zawartości rtęci w ciałach stałych i cieczach metodą rozkładu termicznego, amalgamacji i absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Uziarnienie A Procedura własna
IB-DPA-39
Oznaczanie uziarnienia gipsu. Metoda dyfrakcji laserowej
Węgiel organiczny N Procedura własna wg wytycznych VGB Metoda miareczkowa
Węglan wapnia A Procedura własna
IB-DPA-31
Oznaczanie zawartości węglanów CaCO3 w gipsie. Metoda miareczkowa
Procedura własna
IB-DPA-32
Oznaczanie zawartości CaCO3. Metoda miareczkowa
Wilgoć A Procedura własna
IB-DPA-29
Oznaczanie zawartości wilgoci. Metoda wagowa

A - metody akredytowane
N - metody nieakredytowane