Zasady przetwarzania danych osobowych współadministrowanych z innymi Podmiotami

Realizując obowiązek prawny nałożony na Współadministratorów danych przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „Rozporządzeniem informujemy, że:

Współadministratorzy Danych Osobowych Współadministratorami Państwa danych osobowych są Podmioty Grupy TAURON - Spółki Grupy TAURON | RODO oraz Podmioty, z którymi Grupa TAURON zawarła stosowną umowę o współadministrowaniu, tj, TAURON Wydobycie Sp. z o. o. wraz z Spółkami zależnymi oraz Wsparcie Grupa TAURON Sp. z o. o. w zakresie opisanym w odpowiednich umowach.

Inspektor Ochrony Danych W sprawach dotyczących współadministrowania danymi osobowymi przez podmioty Grupy TAURON mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o. o. Inspektorem Ochrony Danych w poniższy sposób:

 1. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, ,
 2. elektronicznie na adres e-mail: tok.iod@tauron.pl

Lista Inspektorów Ochrony Danych w Grupie TAURON - IOD w spółkach Grupy TAURON

 1.  Wspólne cele, podstawy prawne przetwarzania oraz okresy przechowywania danych.
  Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów (w tym podmiotów współpracujących) i ich pracowników lub współpracowników przez Współadministratorów w celu zapewnienia lub usprawnienia organizacji pracy w Podmiotach Grupy TAURON dalej „GT” z tymi podmiotami - Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - Prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy, a przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zadań przez Współadministratorów.
  W poniższym celu Współadministratorem Państwa danych jest wyłącznie TAURON Wytwarzanie S.A., TAURON Polska Energia S.A. oraz TAURON Obsługa Klienta sp. z o. o.
  Zapewnienie wsparcia użytkownika końcowego, zapewnienia i monitorowania bezpieczeństwa (dostępności, poufności, integralności, rozliczalności) usług IT, systemów IT, infrastruktury IT Grupy TAURON, zarządzania usługami IT / systemami IT / siecią i infrastrukturą IT Grupy TAURON w tym planowaniu ich rozwoju. Ponadto w przypadku  korzystania z usług IT mających charakter portali intranetowych np.: Usługi O365, TAURONET, Portal CUW IT, SAP FIORI przetwarza się w celach statystycznych, w celu ustalenia, na co użytkownicy zwracają uwagę i czym się interesują, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie treścią usług IT w oparciu o zgromadzone statystyki, tj. w szczególności dostosować treść i funkcje usług IT do oczekiwań jego użytkowników. Rozliczalność działań w zakresie aktywności konta użytkownika w systemach IT oraz zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemów IT. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników jest prawnie uzasadniony interes Współadministratorów danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – informacje uzyskiwane podczas korzystania przez użytkowników z usług IT umożliwiają Podmiotom Grupy TAURON, które korzystają z dostępu do usług IT, odpowiednie zarządzanie usługami IT ich bezpieczeństwem oraz treścią usług IT. Dane będą przetwarzane do ustania stosunku pracy, zakończenia umowy cywilnoprawnej lub umowy współpracy, a przechowywane przez czas niezbędny do realizacji zadań przez Współadministratorów. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia tj. realizacji uzasadnionego interesu poprzedzone zostało przeprowadzeniem weryfikacji istnienia uzasadnionego interesu prawnego oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub interesów w formie testu równowagi. Przysługuje Państwu prawo dostępu do wniosków z tego testu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.
 2. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. Prawo dostępu do danych osobowych,
  3. Prawo do sprostowania danych,
  4. Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. Prawo do przenoszenia danych.
 4. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany poniżej sposób: 
  a. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, 
  b. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  c. telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 606 0 606
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy prawa, przysługuję Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Skargi - UODO

  Państwa dane osobowe pozyskujemy od Spółek Grupy TAURON (Spółki Grupy TAURON | RODO), które są Administratorami Państwa danych osobowych i jednocześnie Stronami umowy o współadministrowaniu.
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy o współadministrowaniu pomiędzy Podmiotami Grupy TAURON oraz przez okres wynikający z przepisów prawa w zależności od celu w jakim przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe.

  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

  Współadministrowanie – art. 26 RODO – jeżeli co najmniej dwóch administratorów wspólnie ustala cele i sposoby przetwarzania, są oni współadministratorami.

  Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem Spółki Grupy TAURON | RODO

  Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO

  RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo.