TAURON Wytwarzanie S.A. informuje, że na obszarze należącym do Spółki prowadzony jest całodobowy monitoring,

 1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Jaworzno II i Jaworzno III w Jaworznie,
 2. TAURON Wytwarzane Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych,
 3. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie,
 4. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini,
 5. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli.
 6. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Oddział Nowej Jaworzno Grupa TAURON.
Informujemy, że monitoring prowadzony jest także w budynkach, w których prowadzi działalność oraz wokół tych budynków, w tym na parkingach, wzdłuż traktów komunikacyjnych, przy wejściach oraz przy wjeździe na teren TAURON Wytwarzanie S. A.
W związku z tym przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe w postaci wizerunku.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych w stosowanym monitoringu jest TAURON Wytwarzanie S.A.  z siedzibą w Jaworznie, ul. Promienna 51
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych „IOD” z którym można skontaktować się pod adresem IOD TAURON Wytwarzanie S.A. 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51 lub pod adresem email: tw.iod@tauron-wytwarzanie.pl, a udzielimy Państwu odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania zapytania.
 3. Lista Inspektorów Ochrony Danych w Grupie TAURON - IOD w spółkach Grupy TAURON

 4. Monitoring wizyjny stosujemy wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobowego oraz bezpieczeństwa mienia.
 5. Przy zastosowaniu monitoringu wizyjnego nagranie obrazu będzie przetwarzane przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego czasu, zapis zostanie zniszczony poprzez nadpisywanie. W sytuacji, kiedy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. W sytuacji, kiedy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu,
  2. prawo dostępu do danych osobowych,
  3. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 9. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Skargi - UODO

 10. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej - można się z nami skontaktować na wybrany poniższych sposobów: 
  a. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, 
  b. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  c. telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 606 0 606
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

Słownik:

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO

RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo.