TAURON Wytwarzanie S.A. informuje, że na obszarze należącym do Spółki prowadzony jest całodobowy monitoring,

  1. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Elektrownia Jaworzno II i Jaworzno III w Jaworznie,
  2. TAURON Wytwarzane Spółka Akcyjna – Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych,
  3. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Elektrownia Łagisza w Będzinie,
  4. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Elektrownia Siersza w Trzebini,
  5. TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna – Elektrownia Stalowa Wola w Stalowej Woli.
Informujemy, że monitoring prowadzony jest także w budynkach, w których prowadzi działalność oraz wokół tych budynków, w tym na parkingach, wzdłuż traktów komunikacyjnych, przy wejściach oraz przy wjeździe na teren Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o. o. W związku z tym przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe w postaci wizerunku.
Zgodnie z Rozporządzeniem informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych w stosowanym monitoringu jest TAURON Wytwarzanie S.A.  z siedzibą w Jaworznie, ul. Promienna 51
2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych „IOD” z którym można skontaktować się pod adresem IOD TAURON Wytwarzanie S.A. 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51 lub pod adresem email: tw.iod@tauron-wytwarzanie.pl, a udzielimy Państwu odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania zapytania.
3. Monitoring wizyjny stosujemy wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobowego oraz bezpieczeństwa mienia.
4. Przy zastosowaniu monitoringu wizyjnego nagranie obrazu będzie przetwarzane przez okres do 3 miesięcy. Po upływie tego czasu, zapis zostanie zniszczony poprzez nadpisywanie. W sytuacji, kiedy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 3 miesięcy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo