Klauzula informacyjna - zaproszenia do składania ofert

Realizując obowiązek prawny nałożony na Administratora danych przepisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy: 
 1. Państwa dane osobowe pozyskaliśmy między innymi z takich źródeł, jak: strony internetowe, CEIDG, KRS (tj. ze źródeł powszechnie dostępnych), z osobistych kontaktów (np.: konferencje, spotkania biznesowe, otrzymane wizytówki), z otrzymanej korespondencji, w tym elektronicznej, z przeprowadzonych rozmów telefonicznych lub z bazy danych umieszczonej w naszym systemie zakupowym pn. Platforma Zakupowa Grupy TAURON (swoz.tauron.pl), w której Państwo się uprzednio zarejestrowali.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w bazie danych potencjalnych kontrahentów, do których kierujemy powiadomienia (zaproszenia) o postępowaniach o udzielanie zamówień lub zaproszenia do udziału w takich postępowaniach. Zaproszenia (powiadomienia) mogą pochodzić z tej bazy danych, bądź indywidualnie, spoza niej. Podstawą prawną przetwarzania danych na tym etapie jest art. 6 ust. 1 lit .f) Rozporządzenia czyli uzasadniony interes administratora.
 3. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Wytwarzanie S.A.z siedzibą w Jaworznie (43-603), przy ul. Promiennej 51, Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000003157, NIP: 6321792812.
  Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  a. adres email: tw.iod@tauron-wytwarzanie.pl
  b. adres korespondencyjny: IOD TAURON Wytwarzanie S.A., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno.  
 4. Lista Inspektorów Ochrony Danych w Grupie TAURON - IOD w spółkach Grupy TAURON
 5. Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, NIP.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
  1. wprowadzenia Państwa danych do bazy danych potencjalnych kontrahentów,
  2. prowadzenia działań mających na celu zidentyfikowanie kontrahentów o profilu działalności umożliwiającym składanie ofert w prowadzonych przez nas postępowaniach, stworzeniu bazy danych potencjalnych kontrahentów i kierowaniu do nich zaproszeń do uczestnictwa (zwiększenie konkurencyjności postępowań),
  3. umożliwienia udziału w procesach zakupowych prowadzonych w ramach Platformy Zakupowej Grupy TAURON (swoz.tauron.pl), 
  4. archiwizacji w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa;
  5. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
   Państwa dane będą przetwarzane w taki sposób, iż po wprowadzeniu danych do bazy zostaną automatycznie wygenerowane zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniach o udzielanie zamówienia, zawierające również informacje dotyczące możliwości rejestracji w naszym systemie zakupowym, tj. na Platformie Zakupowej Grupy TAURON (swoz.tauron.pl) – w przypadku postępowań elektronicznych. W przypadku korzystania z poczty elektronicznej, bądź formy pisemnej zaproszenia będą przekazywane z wykorzystaniem tych form. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w bazie potencjalnych kontrahentów do czasu złożenia przez Państwa sprzeciwu i usunięcia swoich danych z naszej bazy. Mogą Państwo skorzystać z praw opisanych poniżej w pkt 6, w tym w szczególności z prawa wniesienia sprzeciwu.
 7. Ponadto będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu:

  zapewnienia lub usprawnienia organizacji pracy podmiotów Grupy TAURON Spółki Grupy TAURON | RODO

  1. do czasu zakończenia współpracy pomiędzy tymi podmiotami, w tym celu działamy jako Współadministrator wraz z pozostałymi spółkami Grupy TAURON w zakresie wynikającym z umowy współadministrowania, na podstawie prawnej: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych,

  Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy z TAURON Wytwarzanie S.A. oraz przez okres wynikający z charakterystyki poszczególnych Usług IT. 
  W powyższym celu Współadministratorem Państwa danych osobowych jest: TAURON Polska Energia S.A, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. oraz odrębnie każda z poszczególnych spółek Grupy TAURON w zakresie wynikającym z umowy współadministrowania - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.

 8. Zgodnie z Rozporządzeniem, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo do wniesienia sprzeciwu - osoba, której dane są przetwarzane ma prawo w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas jej danych osobowych. Prawo to przysługuje, jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia (uzasadniony interes administratora),
  2. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  3. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  4. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  6. prawo do przeniesienia danych swoich danych osobowych.

  Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - Skargi - UODO

  Wszystkie powyższe prawa przysługują Państwu w zakresie i na warunkach prawem przewidzianych. 

 9. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - można się z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
  a. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, 
  b. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  c. telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 606 0 606

  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 10. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
   • podmioty Grupy TAURON Spółki Grupy TAURON | RODO;
   • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   • podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
   • podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów; 
   • nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują dla nas usługi na podstawie umowy, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.
   • podmioty upoważnione do odbioru Pani / Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
   • podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
   • podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie braku wykonania przez Państwa zobowiązań na podstawie umowy;
   • podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz);
 11. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 12. Słownik:

  Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO

  RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo.

  Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem Spółki Grupy TAURON | RODO

  Współadministrator – administrator, który wspólnie z innym, przynajmniej jednym administratorem, ustala cele i sposoby przetwarzania.