Klauzula informacyjna 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie (kod pocztowy 43-603), przy ul. Promiennej 51 , Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000003157, NIP: 6321792812.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres:

email tw.iod@tauron-wytwarzanie.pl lub na

adres korespondencyjny: IOD TAURON Wytwarzanie S.A. 43 – 603 Jaworzno, ul. Promienna 51

Lista Inspektorów Ochrony Danych w Grupie TAURON - IOD w spółkach Grupy TAURON

 1. Pani/ Pana dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

  1. zawarcia i wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b);
  2. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja Umowy a także podjęcie działań przed zawarciem umowy, w tym zmierzających do jej zawarcia.

  Dane osobowe podane w powyższych celach nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

  Ponadto będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu:

  1. zapewnienia lub usprawnienia organizacji pracy podmiotów Grupy TAURON do czasu zakończenia współpracy pomiędzy tymi podmiotami, w tym celu działamy jako Współadministrator wraz z pozostałymi spółkami Grupy TAURON w zakresie wynikającym z umowy współadministrowania, na podstawie prawnej: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych,
  2. w przypadku udostępnienia Państwu wewnętrznych Usług IT , w tym mających charakter portali intranetowych, dane osobowe przetwarza się w celach: statystycznych, utrzymaniowych oraz bezpieczeństwa Usług IT.

  Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy z TAURON Wytwarzanie S.A. oraz przez okres wynikający z charakterystyki poszczególnych Usług IT. W powyższym celu Współadministratorem Państwa danych osobowych jest: TAURON Polska Energia S.A, TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. oraz odrębnie każda z poszczególnych spółek Grupy TAURON w zakresie wynikającym z umowy współadministrowania - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia - prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.

 3. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Ma Pani / Pan prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe. Ma Pani / Pan również prawo do: uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o: celach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, informacji o kategoriach danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani / Pana dane osobowe, lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Pani / Pana prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
  2. Prawo do sprostowania danych. Ma Pani / Pan prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Pani / Pana dane osobowe, które są nieprawidłowe. Ma Pani / Pan prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Ma Pani / Pan prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Pani/ Pana dane osobowe. Pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednej z przesłanek : 
    Pani / Pana dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; sprzeciwił/a się Pani / Pan przetwarzaniu danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;  przetwarzaliśmy Pani / Pana dane osobowe niezgodnie z prawem; musimy usunąć Pani / Pana dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku; osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. 
   Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:
    dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;  z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);  dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych; do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ma Pani / Pan prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w następujących przypadkach:
    jeśli kwestionuje Pani / Pan prawidłowość swoich danych osobowych, które przetwarzamy;  jeśli przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwia się Pani / Pan abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;  jeśli nie potrzebujemy już Pani / Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani / Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani / Pana roszczeń;  jeśli wniósł/a Pani / Pan sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/ Pana danych osobowych. 
   Jeśli skorzysta Pani / Pan z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.: 
    za Pani / Pana zgodą;  w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; w celu ochrony praw innej osoby; lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
  5. Prawo do przeniesienia danych. Ma Pani /Pan prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Pani /Pana danych osobowych innemu administratorowi, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani / Pana, jak i dane osobowe wynikające z Pani/ Pana zachowania.. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki: 
    przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;  dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani / Pan prawo, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani / Pana danych osobowych. Skorzystać z tego prawa może Pni / Pan jeśli podstawą przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Po zgłoszeniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, a wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy abyśmy nadal je przetwarzali. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności. 
 4. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
  a. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, 
  b. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  c. telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 606 0 606
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważa Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Skargi - UODO
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 7. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
   • podmioty upoważnione do odbioru Pani / Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
   • podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
    • podmioty Grupy TAURON Spółki Grupy TAURON | RODO;
    • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
    • podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
    • podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów; 
    • podmioty nabywające wierzytelności i podmioty windykacyjne – w razie braku wykonania przez Państwa zobowiązań na podstawie umowy;
    • podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w tym płatności na Państwa rzecz);
    • podmioty, które wykonują w naszym imieniu inne usługi lub dostarczające towary objęte umową bądź umowami z naszymi klientami, z których realizacją związana jest umowa.

Słownik:

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania – art. 4 ust. 7 RODO

RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst Rozporządzenia mogą Państwo znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo.

Grupa TAURON oznacza TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach oraz podmioty zależne lub podmioty powiązane. Lista podmiotów z Grupy TAURON dostępna jest pod adresem Spółki Grupy TAURON | RODO

Współadministrator – administrator, który wspólnie z innym, przynajmniej jednym administratorem, ustala cele i sposoby przetwarzania.