Klauzula informacyjna 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie (kod pocztowy 43-603), przy ul. Promiennej 51 , Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców KRS: 0000003157, NIP: 6321792812.

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres:

email tw.iod@tauron-wytwarzanie.pl lub na

adres korespondencyjny: IOD TAURON Wytwarzanie S.A. 43 – 603 Jaworzno, ul. Promienna 51

 1. Pani/ Pana dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

  1. zawarcia i wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b);
  2. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa];
  3. ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym sprzedaży wierzytelności - przez czas trwania postępowań i okres przedawnienia potencjalnych roszczeń [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z Umową];
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych osobowych. Ma Pani / Pan prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe. Ma Pani / Pan również prawo do: uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o: celach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych, informacji o kategoriach danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani / Pana dane osobowe, lub którym ma zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Pani / Pana prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
  2. Prawo do sprostowania danych. Ma Pani / Pan prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Pani / Pana dane osobowe, które są nieprawidłowe. Ma Pani / Pan prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Ma Pani / Pan prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Pani/ Pana dane osobowe. Pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednej z przesłanek : 
   • Pani / Pana dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; 
   • sprzeciwił/a się Pani / Pan przetwarzaniu danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania; 
   • przetwarzaliśmy Pani / Pana dane osobowe niezgodnie z prawem;
   • musimy usunąć Pani / Pana dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku;
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. 
   Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:
   • dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
   • dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej; 
   • z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego); 
   • dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;
   • do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. 
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ma Pani / Pan prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych w następujących przypadkach:
   • jeśli kwestionuje Pani / Pan prawidłowość swoich danych osobowych, które przetwarzamy; 
   • jeśli przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwia się Pani / Pan abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; 
   • jeśli nie potrzebujemy już Pani / Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani / Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani / Pana roszczeń; 
   • jeśli wniósł/a Pani / Pan sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani/ Pana danych osobowych. 
   Jeśli skorzysta Pani / Pan z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać, za wyjątkiem przechowywania, tylko w wyjątkowych sytuacjach tj.: 
   • za Pani / Pana zgodą; 
   • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • w celu ochrony praw innej osoby; lub
   • z uwagi na ważne względy interesu publicznego
  5. Prawo do przeniesienia danych. Ma Pani /Pan prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Pani /Pana danych osobowych innemu administratorowi, w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani / Pana, jak i dane osobowe wynikające z Pani/ Pana zachowania.. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki: 
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej; 
   • dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
  6. Prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani / Pan prawo, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pani / Pana danych osobowych. Skorzystać z tego prawa może Pni / Pan jeśli podstawą przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Po zgłoszeniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, a wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy abyśmy nadal je przetwarzali. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Pani / Pana interesów, praw i wolności. 
 3. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów: 
  a. pisemnie na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, 
  b. mailowo na adres: daneosobowe.wnioski@tauron.pl
  c. telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 606 0 606
  Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 4. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważa Pani/ Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Sytuacja taka może mieć miejsc w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług/działań podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do takich państw trzecich (państwa poza EOG) lub podmiotów w państwach trzecich, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w sposób wskazany w niniejszej informacji.
 6. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Inni administratorzy przetwarzający dane osobowe we własnym imieniu:
   • podmioty upoważnione do odbioru Pani / Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   • podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
   • podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu: 
   • podmioty Grupy TAURON (TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, 40-114 Katowice ul. Księdza Piotra Ściegiennego 3 oraz spółki zależne lub spółki powiązane, w tym:
    - TAURON Obsługa Klienta sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, 40-389 Katowice ul. Lwowska 23; 
    - Wsparcie Grupa TAURON sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Lwowska 72-96B,
   • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
   • podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
   • podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów; 

Słownik:
Grupa TAURON - 
należy rozumieć spółki zależne lub spółki powiązane z TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, w tym TAURON Wytwarzanie S.A.  www.tauron.pl/spolki-grupy
Rozporządzenie
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie www.tauron.pl/rodo