Informacje dla kontrahentów

Wykaz uregulowań wewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska do stosowania przez firmy obce wykonujące prace i/lub dzierżawiące lokale na terenie Oddziału.

Aktualizacja z 12.10.2021 r.

 1. Zarządzenie nr 20/2020 Prezesa Zarządu z dn. 25.08.2020 w sprawie Zasad zatrudniania Firm Zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. w zakresie stosowania przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

 2. Polecenie Służbowe Nr 30/2017 z dnia 2017-10-03 Dyrektora Oddziału - Głównego Inżyniera ds. Wytwarzania TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie realizacji zapisów Zarządzenia nr 16/2014 Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego z dn. 2014-07-31 w sprawie Zasad zatrudniania Firm Zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. w zakresie stosowania przepisów i zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

 3. Zarządzenie nr 10/2020 Prezesa Zarządu z dn. 04.05.2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników różnych pracodawców zatrudnionych w tym samym miejscu

 4.  Zarządzenie nr 19/2020 Prezesa Zarządu  z dn. 25.08.2020 w sprawie organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

 5. Polecenie Służbowe nr 12/2020 Dyrektora TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Głównego Inżyniera ds. Wytwarzania - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych z dn. 2020-09-28 w sprawie organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach energetycznych w TAURON Wytwarzanie S.A. 

 6. Zarządzenie nr 42/2018 Prezesa Zarządu z dn. 2018-09-19 w sprawie wprowadzenia do stosowania nowego brzmienia „Instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym lub wybuchowym w TAURON Wytwarzanie S.A.” 

 7. Zarządzenie nr 5/2020 Prezesa Zarządu z dn. 2020-03-12 w sprawie wykazu prac szczególnie niebezpiecznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

 8. Zarządzenie nr 17/2017 Prezesa Zarządu z dn. 2017-03-23 w sprawie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w TAURON Wytwarzanie S.A. 

 9. Zarządzenie nr 16/2012 z dnia 04-06-2012 Dyrektora Elektrowni Łaziska w sprawie podręcznego sprzętu gaśniczego w pomieszczeniach użytkowanych przez firmy obce z siedzibą na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych 

 10. Zarządzenie nr 50/2012 z dnia 2012-12-31 Dyrektora Elektrowni Łaziska w sprawie w sprawie wzywania Policji 

 11. Zarządzenie nr 7/2019 Prezesa Zarządu z dn. 2019-02-20 w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji organizacji i kontroli ruchu osobowego oraz ruchu pojazdów w TAURON Wytwarzanie S.A.

 12. Polecenie służbowe nr 08/2021 Dyrektora Elektrowni Łaziska z dn. 2021-07-02 r.  w sprawie organizacji udzielania I pomocy

 13. Polecenie Służbowe nr 23/2016 z dnia 19.12.2016 Dyrektora TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie gospodarki kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych 

 14. Dokument Zabezpieczenie przed Wybuchem w Oddziale Elektrownia Łaziska (Pismo Okólne nr 12/2017 z dnia 2017-09-13 Dyrektora Oddziału - Głównego Inżyniera ds. Wytwarzania TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie przekazania informacji o zaktualizowanej dokumentacji w Oddziale Elektrownia Łaziska)

 15. Polecenie służbowe nr 8/2019 z dnia 25.09.2019 Dyrektora Oddziału - Głównego Inżyniera ds. Wytwarzania TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie zmiany Polecenia służbowego nr 16/2014 Dyrektora Oddziału - Głównego Inżyniera ds. Wytwarzania TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych z dnia 28.03.2014 w sprawie realizacji wniosków z kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej.

 16. Instrukcja ogólna  - Użytkowanie substancji/preparatów chemicznych w Oddziale Elektrownia Łaziska (IO/052) (Pismo Okólne nr 17/2017 z dnia 2015-11-24 Dyrektora Oddziału - Głównego Inżyniera ds. Wytwarzania TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie przekazania informacji o zaktualizowanej dokumentacji w Oddziale Elektrownia Łaziska) 

 17. Instrukcja postępowania z odpadami w Oddziale Elektrownia Łaziska (IO/034) (Pismo Okólne nr 5/2016 z dnia 2015-11-15 Dyrektora Oddziału - Głównego Inżyniera ds. Wytwarzania TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie przekazania informacji o zaktualizowanej dokumentacji w Oddziale Elektrownia Łaziska) 

 18. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w Oddziale Elektrownia Łaziska (Pismo Okólne nr 02/2018 z dnia 19.02.2018 Dyrektora Oddziału - Głównego Inżyniera ds. Wytwarzania TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych w sprawie przekazania informacji o zaktualizowanej dokumentacji w Oddziale Elektrownia Łaziska)