Kazimierz Szynol

Prezes Zarządu
Kazimierz Szynol jest absolwentem Wydziału Mechanicznego – Energetycznego Politechniki Śląskiej, a także studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, opartych o strukturę programu MBA. Uczestniczył również w zagranicznych specjalistycznych szkoleniach, m. in. w Holandii i Japonii. Pracował w służbach ruchowych i remontowych w Elektrowni Łaziska, a także w elektrowniach i organizacjach zagranicznych i międzynarodowych. Piastował stanowiska dyrektorskie w pionach technicznych i ekonomicznych Elektrowni Łaziska, Elektrowni Jaworzno III, Tauron Wytwarzanie. Od sierpnia 2017r. pełni funkcję Prezesa Zarządu TAURON Wytwarzanie S.A.

Z ramienia Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej od 20 lat jest przedstawicielem sektora w grupach roboczych Eurelectric, organizacji reprezentującej interesy przemysłu elektroenergetycznego z całej Europy. Od wielu lat jest również członkiem Doradczego Komitetu Technicznego VGB, największej organizacji technicznej zrzeszającej większość firm energetycznych w Europie. W okresie przed akcesją Polski do UE był członkiem wąskiej grupy ekspertów wspomagających polską administrację rządową w pracach w zakresie energetyki i ochrony środowiska. Bierze udział w opiniowaniu i przygotowaniu stanowisk naszego sektora dotyczących zasadniczych projektów regulacji opracowywanych przez Komisję Europejską. Uczestniczył w prezentowaniu stanowisk polskiej administracji rządowej i sektora, a także sektorów energetycznych innych krajów UE wobec kluczowych gremiów Parlamentu Europejskiego (ENVI Committee, ITRE) oraz organów Komisji Europejskiej (DG ENER, DG CLIMA, DG COMP), a także na forum EURACOAL. Jest często zapraszany jako ekspert do prezentowania na międzynarodowych konferencjach energetycznych w Europie, ostatnio również w Japonii, oceny wpływu wspólnotowych regulacji na funkcjonowanie sektora. Jako ekspert brał udział przy polskiej delegacji rządowej w Światowych Konwencjach ONZ w zakresie zmian klimatu (UNFCCC), tzw. COP, w tym w roku 2015 w COP21 w Paryżu. Był także członkiem delegacji Ministerstwa Środowiska do Japonii, uczestniczył w rządowej misji gospodarczej do Finlandii w roku 2015. Znajomość kilku języków obcych ułatwia mu nawiązywanie międzynarodowych relacji.


Ponadto jest krzewicielem wiedzy w zakresie energetyki i ochrony środowiska w regionie i na uczelniach wyższych, dba o dobre stosunki z lokalnymi władzami i społeczeństwem, a także angażuje się w działalność charytatywną.