Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 

Kruszywa


Oznaczenie

Norma/procedura

Tytuł/Metoda

Analiza składu ziarnowego N PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
Stabilnośc uziarnienia po 5 krotnym zagęszczeniu. Wskaźnik piaskowy N PN-EN 933-8:2012 cz.8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.
PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie -- Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proktora
Stabilnośc uziarnienia po 5 krotnym zagęszczeniu. Krzywa uziarnienia N PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie -- Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proktora
Wilgoć naturalna N PN-EN 1097-5:2001 8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
Bezpośredni wskaźnik nośności N PN-EN 13286-47:2012 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego.
Gestość ziaren i nasiąkliwość N PN-EN 1097-6:2002
+AC:2004+A1:2006, p.9
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.
PN-EN 1097-6:2013-12 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw- Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości.
Stabilność wskaźnika nośności po zagęszczeniu- wskaźnik nośności bezpośredni N PN-EN 13286-47:2012 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego.
PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie -- Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proktora
Stabilność wskaźnika nośności po zagęszczeniu- wskaźnik nośności po nasączeniu oraz pęcznienie liniowe. N PN-EN 13286-47:2012 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego.
PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie -- Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proktora
Straty prażenia N PN-EN 1744-1+A1:2013 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna
Zawartość siarczanów N PN-EN 1744-1+A1:2013 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna
Wskaźnik różnoziarnistości N PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole,podział i opis gruntu.
Zawartość zanieczyszczeń obcych N PN-B-06714-12:1976 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych.
IB-DPA-109, Wersja 01 z dnia 01.06.2017 Oznaczanie zawartości składników w kruszywach
Maksymalna gęstość objetościowa szkieletu gruntowego oraz wilgotność optymalna N PN-EN 13286-2:2010 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie -- Część 2: Metody badań laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody -- Zagęszczanie metodą Proktora
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
Zawartość tlenków i pierwiastków: SiO2, AL2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, P A PN-EN 13657:2006
PN-EN 13656:2006
PN-EN 196-2:2013-11

PN-EN ISO 11885:2009
Jakość wody - Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą optycznej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES)
Wyciągi wodne A PN-EN 12457-4:2006 Charakteryzowanie odpadów -- Wymywanie -- Badanie zgodności w odniesieniu do wymywania ziarnistych materiałów odpadowych i osadów -- Część 4: Jednostopniowe badanie porcjowe przy stosunku cieczy do fazy stałej 10 l/kg w przypadku materiałów o wielkości cząstek poniżej 10 mm (bez redukcji lub z redukcją wielkości)
PN- 93/ G -11010 Górnictwo- Materiały do podsadzki hydrauliczne - Wymagania i badania
Kruszywa - wyciagi wodne -Steżenie anionów: chlorków, siarczanów, fluorków A PN-EN ISO 10304-1:2009+ AC: 2012 Jakość wody - Oznaczanie rozpuszczonych anionów za pomocą chromatografii jonowej - Część 1: Oznaczanie bromków, chlorków, fluorków, azotanów, azotynów, fosforanów i siarczanów
Kruszywa - wyciagi wodne -pH A PN-EN ISO 10523:2012 Jakość wody - oznaczanie pH.
Kruszywa - wyciągi wodne - ChZT-Cr A PN-ISO 15705:2005 Jakość wody - Oznaczanie indeksu chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT) - Metoda zminiaturyzowana z zastosowaniem szczelnych probówek
Kruszywa - wyciągi wodne - Stężenie pierwiastków: Na, K, Zd, Cu, Cr, Pb, Ni, As, Ba, Sb, Se, Mo N PN-EN ISO 11885:2009 Jakość wody. Oznaczanie wybranych pierwiastków metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP – OES). Metoda ICP-OES
Kruszywa - wyciągi wodne - Stężenie pierwiastków: Hg A IB-DPA-48 Metoda ICP-OES
Kruszywa - wyciagi wodne - Stałe związki rozpuszczone A PN-EN 15216:2010 Oznaczenie całkowitej substancji rozpuszczonej TDS w wodzie i ściekach
Kruszywa - wyciągi wodne - Cyjanki A PN-80/C-04603/01 Woda i ścieki -- Badania zawartości cyjanków -- Oznaczanie cyjanków wolnych związanych i ogólnych metodą kolorymetryczną z kwasem barbiturowym i pirydyną
Kruszywa - wyciągi wodne - Siarczków i siarkowodoru A Procedura własna
IB-DPA-92
Oznaczanie stężenia siarczków i siarkowodoru w wodzie i ściekach oraz wyciągach wodnych z odpadów

Aprobata Techniczna    IBDiM nr AT/2010-03-2576/2
Aprobata Techniczna    ITP AT/18-2014-0064-00