Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce plików cookie.
 

Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Jaworzno III


Lokalizacja laboratorium w Jaworznie przy ulicy Promiennej 51 i Energetyków 15

 

Kierownik Oddziału:

Urszula de Rosenburg Grohs
Tel. 32 715 35 84
E-mail: Urszula.Rosenburg@tauron-wytwarzanie.pl

Siedziba Oddziału Analiz Chemicznych w Elektrowni Jaworzno III mieści się w dwóch budynkach przy ulicy Promiennej 51oraz w jednym przy ulicy Energetyków 15.

Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Jaworzno III funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz prowadzi swoją działalność według zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, określonych w Polityce Jakości, Księdze Jakości oraz w pozostałych dokumentach systemowych.

Laboratorium od czerwca 2006 posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji o numerze AB 688. Dzięki ciągłemu rozszerzaniu zakresu analiz obecnie certyfikatem objęte są  analizy węgla, biomasy stałej i ciekłej, oleju opałowego lekkiego, odpadów paleniskowych, mączki kamienia wapiennego, gipsu, wód i ścieków. W zakresie akredytacji znajduje się również pobór i przygotowanie próbek paliw stałych do badań.

 

Dążąc do pełnego zadowolenia klienta Laboratorium realizuje poniższe cele:

 • Prowadzi badania zawsze zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klienta,

 • Dostarcza rzetelnych, wiarygodnych i użytecznych wyników badań wykonywanych na wysokim poziomie jakościowym, spełniającym oczekiwania klienta,

 • Buduje i utrzymuje opinię rzetelnego, życzliwego i godnego zaufania partnera dla klientów i wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą z laboratoriami badawczymi,

 • Zapewnia poufność prowadzonych badań i ochronę praw własności klienta,

 • Na bieżąco kontroluje funkcjonowanie oraz doskonali system zarządzania,

 • Utrzymuje na właściwym poziomie technicznym nowoczesne wyposażenie pomiarowo-badawcze renomowanych firm,

 • Stosuje się do wymagań aktualnych dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji dotyczących Laboratoriów Badawczych, jak również do wymagań prawnych i ustawowych.

Dla zapewnienia jakości wyników prowadzonych badań oraz ich miarodajności Laboratorium stosuje stałą kontrolę jakości, obejmującą między innymi:

 • analizę próbek równoległych,

 • sprawdzenie poprawności działania aparatury poprzez analizę certyfikowanych materiałów odniesienia,

 • analizę laboratoryjnych próbek kontrolnych,

 • udział w badaniach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości,

 • analizę tych samych próbek różnymi metodami, oraz przy użyciu różnych analizatorów,

 • weryfikację korelacji wyników odnośnie różnych właściwości badanych próbek.

 

Wyposażenie:

Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Jaworzno III wyposażony jest w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową, zapewniającą wysoką jakość świadczonych usług w skład której wchodzą:

 • analizatory siarki, węgla i wodoru (CHS)

 • analizatory siarki i węgla (CS)

 • analizatory termograwimetryczne (TGA)

 • kalorymetry

 • aparaty do miareczkowania potencjometrycznego

 • aparat do miareczkowania kulometrycznego

 • suszarki laboratoryjne, piece muflowe

 • spektrometry ICP-OES

 • spektrofotometry UV-Vis

 • chromatograf jonowy cieczowy

 • analizator uziarnienia MasterSizer

 • titratory automatyczne

 • pH-metry

 • konduktometry

 • jonometry

 • analizatory lepkości w olejach

 • analizatory temperatury zapłonu w olejach

 • aparaty do pomiaru napięcia przebicia w olejach

 • aparat do pomiaru deemulgacji olei


Wyposażenie Laboratorium stanowią również urządzenia umożliwiające przygotowanie próbek do badań w tym:

 • młynki walcowo – pierścieniowe,

 • młyny tnące,

 • kruszarki,

 • moździerze,

 • mineralizator mikrofalowy

 

Wykonywane oznaczenia

Badania wykonywane przez Oddział Analiz Chemicznych w Elektrowni Jaworzno III obejmują między innymi:

 • Analizy wód i ścieków w zakresie: pH, przewodność elektryczna właściwa, zawiesiny, substancje rozpuszczone, twardość ogólna, zasadowość ogólna i wobec fenoloftaleiny (p, m), siarczany, krzemionka zdysocjowana, chlorki, żelazo, fosfor ogólny, ortofosforany, azot amonowy, azot azotanowy, fluorki, ChZT-Cr, zawartość metali metodą ICP-OES (Na, K, Pb, Mo, Cr, Zn, Cd, Ni, Co, Mn, V, Cu, Sr, B, Ba, Hg, As), Bzt5, fenole, twardość węglanowa, twardość niewęglanowa, twardość wapniowa, zawartość hydrazyny, zawartość siarczków, utlenialność KMnO4

 • Analizy paliw stałych (biomasa stała, węgiel kamienny) w zakresie: ciepło spalania, zawartość popiołu, wilgoci, zawartość części lotnych, zawartość C, S, H, Cl, zawartość metali metodą ICP-OES w popiele z biomasy (Na, K, P, Al, Ca, Fe, Mg, Pb, Mo, Cr, Zn, Cd, Ni, Co, Mn, V, Cu), zawartość metali metodą ICP-OES w biomasie (Si, Hg)

 • Analizy paliw ciekłych (biomasa ciekła, olej opałowy lekki) w zakresie: ciepło spalania, zawartość wody, zawartość C, S, H,

 • Analizy odpadów paleniskowych w zakresie: straty prażenia, zawartości C, S, H2O, miałkości, wolnego CaO, chlorków, SO3, reaktywnego CaO, CO2, SiO2, reaktywnego SiO2, części nierozpuszczalnych, zawartości tlenków metali metodą ICP-OES (Na2O, K2O, CaO, MgO, Al2O3, Fe2O3, SiO2 rozpuszczone), zawartości pierwiastków śladowych metodą ICP-OES (P, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Mn, Ni, Pb, Sr, V, Zn), badania odpadów pod kątem zastosowania w budownictwie, testów zgodności, testów wymywania dla celów wykorzystania w wyrobiskach górniczych oraz drogownictwie

 • Analizy olejów w zakresie: zawartość wody, lepkość 40°C, emulgowanie, temperatura zapłonu, klasa czystości, zawartość inhibitora utleniania, liczba kwasowa, gęstość, barwa, lepkość 50°C, napięcie przebicia, lepkość 100°C

 • Analizy surowców instalacji odsiarczania spalin w zakresie: wilgoć, CaCO3, krzemionka i części nierozpuszczalne, zawartość tlenków metali metodą ICP-OES (Na2O, K2O, MgO, Al2O3, Fe2O3), zawartość siarczynów, białość sorbentu, uziarnienie sorbentu, zawartość metali metodą ICP-OES (Pb, Mo, Cr, Zn, Cd, Ni, Co, Mn, V, Cu, Hg, As)

 • Analizy produktów instalacji odsiarczania spalin w zakresie: pH, wilgoć, uziarnienie, CaSO4x2H2O, CaCO3, chlorki, krzemionka i części nierozpuszczalne, zawartość tlenków metali metodą ICP-OES (Na2O, K2O, MgO, Al2O3, Fe2O3) oraz zawartość metali metodą ICP-OES (Pb, Mo, Cr, Zn, Cd, Ni, Co, Mn, V, Cu, Hg, As), zawartość siarczynów, białość gipsu, magnez w wyciągu wodnym z gipsu (metodą ICP-OES),

 •  

Laboratorium wykonuje również (w zakresie uzgodnionym z klientem) analizy:

 • osadów z rur kotłowych,

 • olei turbinowych i transformatorowych,

 • osadów z oczyszczalni ścieków,

 • osadów podekarbonizacyjnych.

Wysoko wykwalifikowany, kompetentny i doświadczony personel, nowoczesna aparatura pomiarowo-badawcza, sprawny system zarządzania i organizacji pracy, gwarantują profesjonalizm i rzetelność świadczonych usług laboratoryjnych oraz wiarygodność uzyskiwanych rezultatów badań.